Курсова работа по търговско право

да бъда взети и без присъствието на съдружниците, ако всички са заявили писмено съгласието си за вземане на съответното решение.Общото събрание се свиква поне веднъж годишно. Управителя е длъжен да го свика и по писмено искане на съдружници, притежаващи повече от 1/10 от капитал. В чл.141 са посочени основните права и задължения на управителя. ТОй организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Той предствлява дружеството и може да извършва всякакви действия, за които изрично е овластен от общото събрание и които не навлизат в пределите на изключителната компетентност на общото събрание.В случая:няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в СД, КД, ООД, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.При нарушаване на задълженията, управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството щети, а когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Управителят отговаря имуществено и за причинени на дружеството вреди в резултат на неговото неефикасно управление.

Чл. 147 регламентира начина на управление при едноличното ООД. В този случай едноличния собственик на капитала управлява и представлява дружеството лични или чрез определен от него управител. Едноличния собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание за което се съставя протокол в съотвената форма.
Други реферати:
Азия (природа)
Атмосфера
Африка в съвременния свят
Банско
Бартоломео Диас - морякът, който откри пътя към Индия


Изтегли рефератаБартоломео Диас - морякът, който откри пътя към Индия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия