Лекции по Етични принципи и правила

Етични принципи и правила в рекламата и връзките с обществеността.

(Кратки лекционни записки)


СЪДЪРЖАНИЕ

Тема 1. Въведение в дисциплината

Тема 1. Въведение в дисциплината „Етични принципи и правила в рекламата и връзките с обществеността”

1.1. Основни резултати от извършен обзор на изследвания в областта на ПР и рекламната етика

1.1.1. Установяване на етични аспекти на определения за ПР и на етични дефекти в работата на ПР-практици

1.1.1.1. Установяване на етични аспекти на определения за ПР

1.1.1.2. Установяване на етични дефекти и нравствени достойнства в работата на ПР-практици

1.1.2. Установяване на етични проблеми в рекламната практика

1.2. Обзор на предлагано обучение по етика в областите на маркетинга в т.ч. в областите на рекламата и на ПР.


Тема 2. Етични принципи в рекламата и връзките с обществеността

2.1. Състав и същност на етичните принципи в рекламата и връзките с обществеността

2.1.1. Състав на етичните принципи в рекламата и връзките с обществеността

2.1.1.1. Състав на етичните принципи в рекламата

2.1.1.2. Състав на основните етични принципи в ПР

2.1.2. Същност на основните етични принципи в рекламата и връзките с обществеността

2.2. Произход на етичните принципи в рекламата и връзките с обществеността

2.3. Персонално и социално значение на спазването на етичните принципи в рекламата и в ПР

2.3.1. Персонално значение на спазването на етичните принципи в рекламата и в ПР

2.3.2. Социално значение на спазването на етичните принципи в рекламата и ПР


Тема 3. Етични правила в рекламата и връзките с обществеността

3.1. Същност на етичните правила в рекламата и във връзки с обществеността

3.2. Състав на етичните правила рекламата и връзките с обществеността


Тема 4. Нарушения на етични принципи и правила при практикуването на реклама и връзки с обществеността – равнища, форми, фактори, контрол

4.1. Равнища и форми на нарушаване на етични принципи и правила при практикуване на рекламни дейности и на връзки с обществеността

4.1.1. Равнища на нарушаване на етични принципи и правила при практикуване на рекламни дейности и на връзки с обществеността

4.1.2. Форми на нарушаване на етични принципи и правила при практикуването на рекламни дейности и на връзки с обществеността

4.1.2.1. Форми на нарушаване на етични принципи и правила на равнище „чувство”

4.1.2.2. Форми на нарушаване на етични принципи и правила на равнище „помисъл”

4.1.2.3. Форми на нарушаване на етични принципи и правила на равнище „размисъл”

4.1.2.4. Форми на нарушаване на етични принципи и правила на равнище „замисъл”

4.1.2.5. Форми на нарушаване на етични принципи и правила на равнище „слово”

4.1.2.6. Форми на нарушаване на етични принципи и правила на равнище „действие/бездействие ”

4.2. Фактори, обуславящи нарушаването на етични принципи и правила при практикуването на рекламни дейности и връзки с обществеността

4.2.1. Факторът „непоставяне на себе си на мястото на засегнатите от рекламата и от ПР лица”

4.2.2. Фактори, обуславящи допускането на професионално-етични нарушения на равнище „чувство” (на равнище „А”)

4.2.3. Фактори, обуславящи допускането на професионално-етични нарушения на равнище „помисъл” (на равнище „Б”)

4.2.4. Фактори, обуславящи допускането на професионално-етични нарушения на равнище „размисъл” (на равнище „В”)

4.2.5. Фактори, обуславящи допускането на професионално-етични нарушения на равнище „замисъл” (на равнище „Г”)

4.2.6. Фактори, обуславящи допускането на професионално-етични нарушения на равнище „слово” (на равнище „Д”)

4.2.7. Фактори, обуславящи допускането на професионално-етични нарушения на равнище „действие/бездействие” (на равнище „Е”)

4.3. Контролиране на фактори, обуславящи нарушаването на етични принципи и правила при практикуването на рекламни дейности и на връзки с обществеността

4.3.1. Контролиране на фактора „непоставяне на себе си на мястото на засегнатите от рекламата и от ПР лица”

4.3.2. Контролиране на фактори, обуславящи допускането на професионално-етични нарушения на равнище „чувство” (равнище „А”)

4.3.2.1. Контролиране на фактора ф1.А.: „наличие у мнозинството хора на вътрешен конфликт между чувство на влечение към доброто и чувство на влечение към злото, и наличието на свобода да се избира между двете”

4.3.2.2. Контролиране на фактора ф2.А.: „усилване чрез външни въздействия на чувството на влечение към злото и намаляване чрез външни въздействия на чувството на влечение към доброто”

4.3.2.3. Контролиране на фактора ф3.А.: „усилване на склонността да се злоупотребява със свободата на волята, съчетано с намаляване на склонността да употребява правилно свободата на волята”

4.3.2.4. Контролиране на фактора ф4.А.: „отслабване на чувството на безпокойство, което възниква при случаи на злоупотреба със свободата на волята да се избира между добро и зло”

4.3.3. Контролиране на фактори, обуславящи допускането на професионално-етични нарушения на равнище „помисъл” (равнище „Б”)

4.3.3.1. Контролиране на фактора ф1.Б.: „неполагане на адекватни усилия от страна на ПР/рекламния практик за опазване чуствителността /опазване чистотата/ на собствената съвест, чрез която постъпват предупреждения за появата на неетични помисли в съзнанието”


Други реферати:
Курсова задача по Финанси
Международни финансови пазари
Международни (офшорни) финансови центрове
Макроикономически проекции на платежния баланс
Лизинга като начин за увеличаване активите на фирмата


Изтегли рефератаЛизинга като начин за увеличаване активите на фирмата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия