Лекции по финансов мениджмънт

  1. Същност и предмет на финансовия мениджмънт като теоретична дисциплина и практика.


Същност: Ф.М. подпомага глобалния фирмен мениджмънт и най-общо може да се определи като управление на и чрез финансите на фирмата. Обект на Ф.М. са входящите и изходящи парични потоци на предприятието. Стопанската дейност има две страни: технико-технологична и парична. Финансовото управление на фирмата като елемент на корпоративното стопанско управление поставя ударение върху паричната, като вниманието се насочва към формиране или осигуряване на капитал, към решения за какво точно да се използва капитала, т.е. в какво да се инвестира и след като вече е инвестиран, как да се осигури неговото функциониране, така че да се постигнат целите на фирмата по ефективен начин.

Предметът на Ф.М. като теоретична дисциплина се свежда до изучаване на принципите и методологията на управление на паричните потоци на фирмата в съответствие с нейните цели. Като практическа дейност Ф.М. трябва да постигне оптимално управление на портфейла и богатството на фирмата. Ф.М. като теоретична дисциплина се обособява върху концепцията за фирмените финанси и върху микроикономическата теория.

Началото на 20 в. финансите на фирмата и в този смисъл Ф.М. са все още само част от приложната икономика. В практически аспект, усилията са насочени към анализ и съкращаване на разходите, съответно увеличаване на приходите и постигане на максимум печалба. Естествено това означава и контрол върху паричните средства. Методите за оценка на инвестиционните решения са статични. След 1. Световна война акционерните дружества бързо се разрастват и развиват, но липсва организация на финансовите пазари. Търговията на тях протича стихийно, хаотично и естествено не е надеждна. Поради това в практиката са много банкрутите, неясните сливания и реструктурирания на капитала. Във връзка с тези проблеми се появяват и първите публикации в практиката на финансовото управление, които се занимават с проблемите на формирането на капитала, сливанията, консолидациите и банкрутите. Десетилетия по-късно като отражение на голямата депресия, актуални са теоретичните проблеми на ликвидността и платежоспособността на предприятията и изпадането им в несъстоятелност. След 2. Световна война, в края на 50. години на 20 в. се появяват нови идеи и техники в теорията и практиката на управлението, в. т.ч. и във финансовото управление на предприятието. Ф.М. вече се възприема като относително обособена самостоятелна област и на теоретично познание и на практически действия и умения. Принос за това има и новото отношение към информацията, началото на приложението на информационни технологии. Започва да се анализира влиянието на финансовите пазари върху управлението на фирмата, а също на капиталовата структура върху стойността на капитала на фирмата. През 60. години във финансовото управление навлиза концепцията за осъвременената стойност, а с нея и техниките за оценяване на отделни активи и на цели предприятия. 70 години на 20 в. още повече разширяват задачите и компетенциите на финансовите мениджъри, в употреба навлиза концепцията за портфейла. Инвестирането и финансирането вече се управляват през призмата на тази концепция. След 80. години на 20. в. навлезе и се разви концепцията за стратегическото управление. Това стана под влияние на осъзнаването на новите характеристики на външната среда, динамичност, непредсказуемост, турболентност. От гледна точка от концепцията за стратегическо управление, промени настъпиха и във Ф.М. И това е предизвикано от обстоятелството, че в съвременните пазарни условия предприятията трябва да оцеляват при инфлация и дефлация, при непрекъснато либерализиращи се финансови пазари, а сега все по-строго регулирани, при глобална конкуренция и при повсеместно и бурно навлизане на електронни и комуникационни технологии. Това прави решенията за финансиране, за инвестиране, за управление на риска, за управлението на активи, за прилагане на различни процедури на консолидация, на сливане, поглъщане от друго предприятие и на реорганизация на капитала, изключително сложни и динамични. Извод: отговорностите на ФМ непрекъснато нарастват, оттам и неговото значение. (във Ф.М. се взимат стратегически, тактически и оперативни) решения.Други реферати:
Кризи, рискове и девиации в развитието
Лидерство и лидерски стилове
Личностно формиране
Личността на мениджъра
Магията на докосването


Изтегли рефератаМагията на докосването - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия