Лекции по финансов мениджмънт

№ 19 ПЛАНИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА


Планирането на печалбата е процес, при който се определят очакваните параметри на финансовия резултат при прогнозираното равнище на обема на продажбите и свързаните с тях разходи за даден период от време. Планирането на печалбата заема съществено място във финансовото планиране. В него се включват специалисти от производствения, финансовия, маркетинговия и други отдели. Планът за печалбата се съставя за тримесечие, година и в перспектива от три до пет години. При планирането на печалбата е много важно да се определят разходите, критичните точки на разходите, на печалбата, и на производството, респ. продажбите. Печалбата се изчислява като разлика между приходите и разходите, но тази разлика никога не зависи само от собствения бизнес. Влияние оказват също стоковите, паричните и финансовите пазари. Печалбата същевременно се използва понякога и като оръжие за демонстрация на лошо или добро финансово състояние, тя е податлива на манипулиране, въпреки правилата и съществуващите принципи и конкретната й величина зависи и от желанието да се покаже или не реалното състояние. Печалбата може да се планира на основата на различни подходи. Един оттях е като цел на фирмата. Тогава тя се залага като предварителна, абсолютна целева величина. И оттам нататък следва верижно планиране. Подобен подход могат да си позволят предприятия, които имат икономически възможности за това. Тъй като подобни случаи посочената абсолютна величина се отнася за чиста печалба, т.е. печалбата преди плащане на данъци, налага се трансформиране, за да се определи колко брутна печалба трябва да се постигне, за да може след плащането на данъците да имаме съответната величина на печалбата. За целта трябва да разделим чистата печалба на разликата между сто и данъка върху печалбата. Всички показатели са фирмени и се отнасят за определен период. Ако не може да се намери подходяща комбинация между обема на продажбите, цената, променливия разход за единица, която да доведе до желаната планова величина на печалбата, тогава по принуда или трябва да се откажем от желаната величина на печалбата или да преминем към друг подход на планиране на печалбата. Още повече трябва да се има предвид, че разчетите трябва да се правят така, че да се постигне поне 80 % натоварване на капацитета на предприятието. Друг възможен подход е планиране на печалбата от гледна точка на желаната възвращаемост на капитала. Тогава размера на така наречената икономически необходима печалба е равен на собствения капитал по възвращаемостта на капитала. Трети подход за планиране на печалбата е чрез икономически планови разчети. Той е обратния на първия подход. Най-напред се определят постоянните разходи, правят се разчети за променливите разходи за единица, на цената за единица, провеждате се пазарни изследвания и се стига до заключение до каква печалба може да се стигне за планирания подход. Четвърти подход за планиране на печалбата като се използват различни статистически методи (екстраполация), индексен анализ, корелационен, индексен анализ и др.Други реферати:
Робинзон Крузо
Хамлет-ренесансовата личност
Ренесансовият свят в Декамерон
Хамлет
Граф Монте Кристо-анализ


Изтегли рефератаГраф Монте Кристо-анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия