Лекции по финансов мениджмънт

20. ВРЪЗКАТА ПРИХОДИ-РАЗХОДИ-ПЕЧАЛБА


Печалбата е резултативен показател и затова на финансовия мениджър се налага да познава връзката на променливите, постоянните разходи, приходите и продажбите с печалбата, т.е. той трябва да познава критичните точки на разходите, критичните точки на печалбата и критичните точки на продажбите. Това е свързано с овладяването на различните аспекти на микроикономическият анализ, на разходите, печалбата и продажбите. От величината на разходите важи величината на печалбата.

За да покажем критичните точки на печалбата ще приемем по една координатна система по хоризонталната ос – обем на производство, респ. обем на продажби, по вертикалната ос ще отбележим общите приходи и общите разходи, ако приемем че предприятието не може да влияе на пазарната цена и я приема отвън като дадена, то общите приходи са равни на продаденото количество по цената и се показват с една права линия, чийто наклон зависи от цената. Около нея можем да покажем общите разходи, които в началото са високи и нарастват, след един момент започват да намалят и след друг момент започват да растат. Първата точка е праг на печалбата, втората е максимум на печалбата, а третата е граница. Прага на печалбата е там, където за пръв път общите приходи се изравняват с общите разходи и фирмата нито губи, нито печели. За пръв път от губеща тя има възможността да премине в печелившата зона. Максимум – там където разликата между общите приходи и общите разходи е най-голяма, т.е. достига своя максимум. Границата на печалбата е отново преминаването в зоната на загуба. В тези изследвания е важно определянето на критичния обем на продажбите. Т.е. онзи обем продажби, който е необходим за да достигне предприятието прага на печалба. Критичната точка на продажбите може да се определи по два начина: по графичен и аналитичен способ. По графичния способ се разсъждава по следния начин: в една координатна система по хоризонтала се представя обема на производство, продажби, по вертикала се представят приходи, респ. разходи. Постоянните разходи са такива, каквито са, т.е. те са един и същ неизменен обем и се представят чрез хоризонтална права, оттам нататък те съществуват неизменно. Те имат връзка с обема на производството и се представя с една възходяща права. Разходите са равни на постоянните и променливи разходи. Приходите – кривата на приходите зависи от цената на единицата. Там където общите приходи надхвърлят общите разходи получаваме критичния обем на продажбите. Оттам нататък произведената единица ще носи печалба.

По аналитичен път критичната точка е равна на постоянните разходи върху цената за единица минус променливия разход за единица.

Пример: да предположим че цената на единица продукт е 50 лева, променливите разходи за единица са 40 лева, а общата сума на постоянните разходи е 200 000 лв. Определете критичната точка на продажбите. 200000 върху петдесет минус четиридесет = 20000.

Извод: колкото относителният дял на постоянните разходи в общия обем на разходите е по-голям, толкова предприятието е по-малко гъвкаво и повече уязвимо от промени в пазарната конюнктура. Второ: критичната точка на продажбите не отчита всички характеристики на реалността и затова е подложена на критика. Но въпреки всичко тя е един много удобен и доста използван инструмент. Най-важното й удобство е възможността, която дава да се изследва така наречения принос.приносът е разликата между общата сума на продажбите на фирмата и общите променливи разходи, т.е. представлява сума от постоянните разходи плюс печалбата. Продажбите могат да са без печалба, но с принос, който покрива част от постоянните разходи, т.е. намалява загубите на фирмата във връзка с постоянните разходи, които иначе тя би понесла ако прекрати незабавно дейността си.
Други реферати:
Анализ на списания Чуждоезиково обучение
Как да напишем курсова работа
Екипа в организациите за социална работа
Взаимоотношенията в семейната среда и проблемите които настъпват при липсата на общуване между родители и деца в периода на предучилищна възраст
План-конспект по домашен бит и техника за ІІІ-ти клас нат тема ЦВЕТЯ ЗА ЦВЕТНИЦА


Изтегли рефератаПлан-конспект по домашен бит и техника за ІІІ-ти клас нат тема ЦВЕТЯ ЗА ЦВЕТНИЦА - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия