Лекции по общински бюджет и финанси

Същност на бюджета

1.Същн. – бюдж. озн. кож. чанта. Бюдж. е торба, в която се събир. държ. прих. и от която се извършват държ. разх. Това е фиксът, хазната, държ. съкров.

- от икон. гледна точка бюдж. е основ. фин. план за образ. и използв. на пар. фонд. Действ. норм. акт дава точна представа за очакв. прих. и предвид. разх. за 1г.

- ор юр. гл. точка бюдж. е зак. В проц. на състав. на бюдж. изп. власт има повече правом. и бюдж. е проектозак. Парлам. и бюдж. комисия могат да внасят пром. в проекта на бюдж. След направ. пром. е готов бюдж.

- от техн. гл. точка бюдж. е таблица, в която се отраз. прих. и разх. на държ. власт. Той е баланс за прих. и разх. на държ.

Бюдж.на стран. има за цел да задоволи обществ. потребн. Средств. на държ. бюджет се формират чрез дан. Планир., състав., прием., изпълн. и управл. на бюдж. се основ. на опред.срокове., които трябва да се спазват.

2.Функции

1)админ. контролна – парлам. упражн. контрол в/у дейн. на разпоредит. органи

2)парлам. контр. – бюдж. е фин. икон. дейн. на парлам. и правит.

3)полит. – бюдж. е точен цифров израз на полит. на правит.

4)фин. стоп. – бюдж. е средство за установ. на ред и контрол във фин. и нац. стоп.

5)стоп. полит. – адаптир. на бюдж. и бюдж. полит. към стоп. живот на стр

3.Принц. – общи и спец. Общите са: огранич. на прих., степен. на държ. разх., от държ. разх. да се търси най-голяма изгода. Специалн. са: пълнота на бюдж., точност, реалност и единство на бюдж., бюдж. равнов., класифик. на бюдж., гласност и публичност.

4.Бюдж. пер. – бюдж. се разраб., утвържд. и действа за опред. период от време. Бюдж. пер. е 1г., като може и да не съвпада с календ. год. Започва на 01.01 до 31.12.

5.Вид. бюдж. – Според обхвата имаме централен и бюдж. на местн. органи на управление. Бюдж. на министерств. се нар. частни или съставни Според характ. има редовен или извънред. бюдж. Според обхв. на обема на прих. и разх. има брутен и нетен.Бюдж.с-ма на РБ

Бюдж. на дад. страна се опред. от нейното държ. и админ. терит. устр. Държ. бюдж. на РБ вкл. републ. Бюдж. и бюдж. на съд. власт. Осн.звено в бюдж. с-ма на РБ е републ. бюдж. Всички разх. на зак. и изп. вл. се гарантират със средств. на този бюдж. В него се


Други реферати:
Ултравиолетови лъчи
Управляем термоядрен синтез (на руски)
Усилвател на мощност.
Ускорители
Ускорители на заредените частици. Свръхпроводимост.


Изтегли рефератаУскорители на заредените частици. Свръхпроводимост. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия