Лекции по прогнозиране и планиране

Процеси на прогнозиране и планиране


Прогноза се прави на състояние на обекти извън нас, т.е. на които не можем да влияем. Прогнозираме всички фактори и обекти, които са външни за средата на фирмата и върху които не можем да влияем.

Планираме вътрешни фактори, върху които може да окажем влияние.

Систмата представлява съвкупност от елементи, които се намират в състояние (отношение) на взаимно обуславяне. Необходимо условие за наличие на система се явяват елементите на даден обект. Достатъчно узсловие са връзките, които съществуват между отделните елементи на даден обект. До образуване на система води само това взаимодейсвие между елементите на даден обект, което се осъществява посредством техните входове и изходи на отделните елементи. Едновременно с това е необходимо свойствата, ролята и функциите си, които имат преди вазимодействието.

Всеки един от елементите в системата има и своя собствена цел. Посредством взаимодействията между елементите и чрез осъществяването на собствените си цели те сподпомагат за осъществяването на общата цел. Посредством взаимодействията между елементите и чрез осъществяването на собствените си цели те сподпомагат за осъществяването на общата цел.

Системата се явява продукт или резултат от взаимодействието между нейние елементи, т.е. тя е нещо повече от проста аритметична сума на броя на елементите, които я изграждат.

Съществуват два типа взаимодействие във всяка една система:

1) осъществяващи се между отделните части (елементи) на системата

Между елементите в една система съществуват отношения на взаимно обуславяне в рамките, на които един елемент се явява причина за състоянието на други или другите елементи в системата, като в същотот време този елемент е и следствие от състоянието на останалите елементи на системата.

Мажду елементите в дадена система съществува сложна причинно-следствена връзка, която е различна от връзката причина-следствия.

Пример:

материали+работник→продукт

При взаимодействие между елементите най-важен е елементът с най-нисък потенциал.

2)взаимоотношение елемет-система (част-цяло)

За това взаимодействие е характерно също наличието на причинно-следствена връзка. Т.е. състоянието на един елемент или група от елементи в един и същ момент от времето се трансформира в състояние на системата като цяло.

Последствията за дадена система от излизането от сртоя на даден нейн елемент зависят не от сложността на елемента, а от мащаба и сложността на системата като цяло.

Свойства на системата:

1)емержентност→ролята, свойствата и функциите на системата не са тъждествени на ролята, свойствата и функциите на елементите, от които е съставена тя.

2)синергизъм→от синергизъм разбираме онзи по-висок потенциал (ефективност) на системата като цяло спрямо аритметичната сума на броя на елемените, които я изграждат, т.е. потенциалът на системата е по-голям от потенциала на изграждащите я елементи.


Други реферати:
Антропогенно замърсяване на хидросферата
Атмосферата
Биодизел
Биомаса
Биосфера


Изтегли рефератаБиосфера - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия