Лекции по счетоводство

Тема 1.

Същност на счетоводството.


Счетоводството е теоретична дисциплина. То е и практика на водене на счетоводни записвания, на сметки. Съдържанието на българската дума означава точно това „водене на сметки”. Думата идва от руски и означава „сметка”. В английския език се използва accounting. Сметките са таблици с различно наименование и предназначение, в които се внасят и записват по определен начин данни за осъществяване на стопански операции, които в своята същност представляват стопанска дейност. Записани по този начин данните за стопанските операции се систематизират в еднородни масиви според съдържанието си и се преобразуват в информация. От тази гледна точка счетоводството може да се дефинира като система за създаване на информация за осъществената стопанска дейност.

Има автори, които твърдят, че счетоводството е функция на стопанското управление. Счетоводството е действително елемент на системата за управление на предприятието. То осигурява нужната отчетна информация, която е в основата на анализа, прогнозирането, планирането, контрола. На нейна основа се обосновават и вземат управленчески решения. Може би точно е обаче да се каже, че счетоводството е инструмент на стопанското управление, чрез което успешно се реализират основните му функции. Това не означава, че счетоводството е само едно обикновено средство за регистрация на стопански операции. Напротив – то е една водеща, важна, научна и приложна дисциплина, която позволява да се осъществява анализ и контрол на стопански. обороти от гледна точка на критериите за ефективност и целесъобразност.

Още от древни времена човекът е изпитвал необходимостта да отчита резултатите от стопанската си дейност. Първоначално това е ставало с примитивни способи (възли по връв). Колкото по-разнообразна ставала стопанската дейност, колкото повече се увеличавала производителността на труда, толкова по-ясно се осъзнавала необходимостта от отчетност. В робовладелските общности се водела от писари. Най-ранни доказателства за систематизирана отчетност има в папирусите на Древния Египет (5-3 в. Пр.н.е.). Това са били описи на имуществото на владетелите, на робите, на продоволствието. Подобни записи на глинени плочки са открити по земите на древни страни – Вавилон, Юдея, Персия. Естествено те са били в неутрални измерители.

В Др.Рим и Гърция се достига разцвет на земеделските стопанства, търговията, кредитът, банките също са достигнали високо ниво на развитие. Др.Рим се отличавал и с добре изградена данъчна система и за всичко това се е водела отчетност в/у покрити с гипс и восък дъсчици, които след това се систематизирали в еднородни групи, според характера на отчитаните обекти. Смята се, че това е един първообраз на счетоводните сметки. В последствие отчетността се водела в/у пергаменти и хартиени листове, които са се свързвали в своеобразни книги.

Заслужава да се отбележи, че се е водило наблюдение в/у населението и отчетност във връзка с плащаните данъци. Под внимание са се взимали броя на хората, тяхното съсловие, занаят, поземлени участъци и така възниква още един вид отчетност – статистическата. Така към днешно време са обособени следните видове отчетност: оперативно-техническа, статистическа и счетоводна отчетност. Окончателно оформяне на отчетността като организационна система се осъществява в епохата на Възраждането в резултат на икономическия напредък и разцвета на научната мисъл. В средата на 15 в. като най-силно развита страна изпъква Италия. Именно там се поставя началото на двойното записване по сметките и двойното сметководство наречено най-


Други реферати:
Трагизъм и оптимизъм в поемата Септември на Гео Милев
Светът през погледа на Дон Кихот и Санчо Панса
Трагизмът на човешкия дух в стихотворението Песен на човека от Пейо Яворов
Разни хора, разни идеали-Алеко Константинов
Поетиката в диалога на Яворов


Изтегли рефератаПоетиката в диалога на Яворов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия