Лекции по счетоводство

Активът е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития,от който се очаква бъдеща икономическа изгода.В техният състав се вкл: всички ресурси които имат натурално-вещ. х-тер; Вс вземания на предприятието от 3ти лица; Вс извършени от предприятието разходи, от които то очаква някакъв последващ резултат; Вс лица от състава на предприятието на които се дават служебни пари за извуршване на определена дейност, като тези пари подлежат на отчитане.

Имущество на предприятието представлява динамична величина, която непрекъснато се променя по влияние на стопанските процеси и явления.Много често ,за да осъществят своята дейност, предприятията използват и съхраняват чужди средства.Те се наричат условни активи и пасиви.

Имуществото на предприятието вкл: Активи(стоп.средства),капитал(източници на средства),стоп.операции и процеси,условни активи и пасиви.Съвкупността от вс активи, с които разполага дадено предприятие и неговия капитал формират имущественото му състояние.

Видове отчетни измерители(относителни мерни величини,с които се дава количествен израз на фактите и явленията)

*Натурални-дават числена х-ка на отчетните обекти в натурални количествени единици-бр,литри,км.Недостатъци: 1-не вс обекти на отчитане имат натур.вещ.х-тер и=>не вс могат да бъдат измерени количествено(печалба,загуба) 2-невъзможността да се получи обобщена колич. х-ка.

*Трудови-х-зират обектите на счет.отчитане ч/з количеството труд вложен в тях.Подобно на натуралните,трудовите измер.също не дават възможност за обобщ.На разнороден труд

*Стойностния-има всеобхватен х-тер,защото вс обект на отчитане има своя цена.Съществено предимство на този измер.е факта ,че ч/з него могат да се измерват и обобщ.разнородни отчетни обекти

ДнеМА нямат физическа субстанция и имат голява икономическа изгода.Те се обособяват в следните групи:

*Права за индустриална собственост-вс концесии.

*Права в/у интелектуална собственост-патенти,авторски права.

*Програмни продукти.

*Продукти от развой на дейност.

*Търговска репутация-свързана е с бизнес комуникация с ценова разлика.

-положителна репутация=на цената на придобиване закупеното предприятие-капитала на това предприятие преди закупуване.

-отрицателна репутация-„превишението на дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви над разходите по придобиването”.

Дълготр. неамортизир. А-това са ДА без да им се начислява амортизация.Те са обособяват в следните 4 гр:

-Биологични А-земи,водоеми

-А с обществена значимост-паметници на културата,музейни експонати и др.

-Финансови-те биват дългосрочни инвестиции –съучастия,дялове,ЦК; дългосрочни вземания –предоставени търговски заеми

-Разходи за бъдещи периоди-предплатени такси и наеми.

В развитието на стоп.отчетност се наблюдават 4 етапа:

1 е свързан с най-ранния стадии и е реализиран в Египет,Вавилон,Китай.За него са х-терни примитивни средства за водене на отчетността.


Други реферати:
Тропи и фигури
Често допускани грешки в българския език
Трагедията Фауст
Трансформиращ преразказ
Урок по български език


Изтегли рефератаУрок по български език - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия