Лекция по икономическа социология

ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ИК. ЖИВОТ НА ОБЩЕСТВОТО

(въпр. 24 и 25) 1. Възникване на организациите (орг.)

Орг. е продукт на капиталистическия начин на производство и на модерните икономики. Прединдустриалните (докапиталистически) човешки обединения са се формирали по два признака:

 1. По силата на традицията – чрез предаване на богатство, титли, владения, власт. Човешките обединения са били: клан, род, фамилия, феод и фратрия (част от племето с най-силно влияние).

 2. Чрез господството на харизматичната личност – формират се човешки обединения, в които се признават свръхчовешките качества и способности или има култ към определени личности – военачалници, шамани, гадатели и др. Човешките обединения по този признак са военни, религиозни, религиозно-военни, гражданско-военни организации.

Капитализмът създава нов тип соц. орг., качествено различни от докапиталистическите. Орг. при капитализма са продукт на разделението на труда, подчиняват се на дисциплина, ефективност, рационалност и др. Създават се от закона и се подчиняват на закона.

 1. Същност и характерни черти на орг.

Понятието орг. е от латински произход и означава подреждане, устройство, свързване и т.н.

Същността на орг. е, че тя е съзнателно човешко обединение, създадено на основата на разделението на труда с определена цел. Има собствена структура, статут и йерархия и изпълнява определена обществена дейност.

Понятието има две значения:

 1. Орг. като човешко обединение – представляват ведомства, предприятия, фирми, агенции и т.н. Те имат собствена структура, статут, йерархия.

 2. Като кооперация на труда и начин на изпълнение на даден вид работа, напр. научна, бригадна, спортна и др. орг. на труда.

Характерни черти на орг.:

 1. Посредством нея се обединяват съвкупност от хора или хора и вещи (машини, съоръжения) за изпълнение на опредлени цели и осъществяване на дейности.

 2. Орг. осигурява изпълнението на планове, програми, решения по време и място и с необходимите финансови средства.

 3. Орг. координира усилията на изпълнителите, отстранява грешки и недостатъци и подобрява методите на работа.

 4. Орг. се създава на основата на кооперацията и разделението на труда и същевременно изразява специализиране и коопериране (с др. орг.).

 5. Орг. има собствена структура, йерархия, членски състав и ръководни органи.

 6. Тя има изменчив характер – може да се подобрява и осъвършенства.

 7. Всяка орг. има власт, стратегия и цели:

 • Властта в орг. означава обединяване и сплотяване на личности и групи за достигане на определени резултати, поради което едни лица налагат волята си над други.

 • Целите са производство на материални блага и духовни ценности за задоволяване потребностите на хората.

 • Стратегия – курс на действие в бъдещето.

Видове орг.:

 1. Според обхвата – микро, мезо, макро орг.

 2. Според предмета на дейност – ик., соц., транспортни, търговски и т.н.

 3. Според начина на създаване – формални и неформални.

 4. Други видове:

 • Принудителни – лагери, затвори, общежития.

 • Утилитарни – с практическо предназначение – предимно търговски, земеделски и фирми за производство на стоки за потребление.

 • Нормотворчески – изработват и издават закони, указа, решения, актове и т.н.

 1. Ик. орг. и тяхната соц. роля

 1. Определение – вид соц. орг., която притежава същите характерни черти, но се създава и функционира в ик. среда и има предимно ик. резултати.

 2. Роля:

 • Ик. орг. осигурява функционирането и развитието на ик. сфера на обществото. Ик. на всяка страна съществува само чрез ик. орг.


Други реферати:
Класицизмът
Европа като културно пространство
Музика и креативност
Култура на България
Виното, траките и Старосел


Изтегли рефератаВиното, траките и Старосел - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия