Лекция по лидерство

7. Лидерство и екипна форма на работа


Екипът се дефинира като социална общност от определен брой инидивиди по отношение на тяхната роля и статус. Тези индивиди споделят съвкупности от ценности и норми, които вдъхновяват тяхното поведение за всичко, отнасящо се до живота на екипа.

Екипът се характеризира със своя структура която включва:

  • Размер – броят на индивидите зависи от същността на задачата. Екипът не трябва е много малък, тъй като членовете му ще бъдат обезпокоени от персоналната отговорност която носят. Той обаче не трябва да бъде и много голям, тъй като се засилва тенденцията за неформално разделение на екипа;

  • Състав на екипа – предполага избора на индивиди с разнообразна квалификация, но подходящи за изпълнение на задачата;

  • Норми и модели на взаимодействие – веднъж създадени те стават задължителни за членовете на екипа;

  • Роли на членовете на екипа – разпределението им е приоритет на мениджъра, те са функционални и колективни. Функционалните се свеждат до тези описани в длъжностните характеристики. Колективните са свързани с приноса на членовете и взаимодействието с останалата част от екипа.

Ролята и функциите на ръководителя на екипа са да:

  • мотивира и възнаграждава екипа;

  • поддържа реалистичното самочувствие на екипа;

  • насърчава груповото вземане на решения;

  • контролира и поддържа груповото поведение.

Лидерството не може да се разглежда извън контекста на групата. Тя спомага да се определи лидерския статус и да се осъществи лидерски процес. Без участието на групата всички водачески качества на лидера ще останат нереализирани.8. Заместители на лидерството. Свръхлидерство, управленски тренинг.


През втората половина на миналия век, Т. Питърс и Р. Уотърман анализират най-успешните организации в САЩ, като акцентират върху ролята на “трансформиращия лидер”. По-късно, А.


Други реферати:
Дефиниране на понятието автоматизация. Същност и предназначение на CAD, CAM, CAE и CAM-CAM системи
Лекции по дисциплина Информационни системи и технологии
Access 2007
База данни (38 страници)
Миг


Изтегли рефератаМиг - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия