Лекция по основи на правото

Основи на правото

Нормативни актове


Един нормативен акт е съставен от правни норми. Нормативния акт се създава от съответния орган. Най висшия Нормативен акт е Конституцията (приета от Великото народно събрание). От нея правото си черпят съответните закони. Ако даден закон не съответства на коснтитуцията той може да бъде обжалван в Конституционнен съд от депутати, президента и омбуцмана на републиката


Закон – Създаден в определена форма. В законите има определени институти ( глави, раздели). Заглавието издава смисъла на закона. Закона може да бъде за определено време (закон за бюджета). Дъщо така може да има и определена територия (НАТУРА 2000) и да се отнася за определени лица (закон за МВР).

Колкото по висш орган е издал съответния Норамтивен акт толкова по висш е той. Всичко което съдържа част от Нормативен акт или е съобразен с него има характер на НА.

Ако приемеме един международен акт, то той седи в над всякакъв вътрешен закон (вкл. Конституцията)


Наказателно право


Що е престъпление – това е обществено опасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и обясено от закона за наказуемо.

Има обстоятелства, които изключват всеки един от споменатите елементи.

Деяние – Съзнателно волева човешка проява. Има изисквания за едно лице за да бъде отговорно:

  1. Трябва да е на поне 14 години.

  2. Да е физическо лице

  3. Да е в състояние на вменяемост (лицето да притежава нормална психика- да възприема оравилно заобикалящата го действителност, да може да предвиди как неговите действия променят тази действителност, да може да оцени действията си като позитивни и


Други реферати:
Разработка на урок по информационни технологии за V клас
Препоръки за правилен подбор на персонал
План конспект по литература на урок за ІV клас
Възприемане формата на предметите и геометричната форма от децата в предучилищна възраст
Диагностика на познавателното и социалното развитие на детето


Изтегли рефератаДиагностика на познавателното и социалното развитие на детето - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия