Лекция по статистика

ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗУЧАВАНЕ

1.1. Предмет и задачи на статистиката

Статистиката е наука, занимаваща се с разработването и прилагането на инструментариум за изучаване на процеси и явления в природата и обществения живот. Характерно за нея е, че обект на изследване са случайни процеси. Със статистически методи се изучават техни свойства и особености и се правят оценки и изводи за случайното им поведение. По данни от наблюдения на множество проявления на даден процес се правят обобщени оценки и изводи за него. За получаване на данни статистиката си служи с информация от предходни проявления на разглеждания процес или с резултати от проведено наблюдение.

Статистиката изучава случайни процеси в тяхното масово проявление. Статистическите оценки и изводи се основават на наблюдения на множество, а не единични, случаи. При многократното проявление на изучаваните процеси и явления, въпреки различията между отделните случаи, се проявяват устойчивостта и особеностите на техното поведение.

Инструментариумът за статистическо изследване се разработва в обсега на математическата статистика. Тя дава методи за решаване на определени класове задачи, представени в математическа форма. Прилагането на нейния инструментариум за изучаване на определени природни или обществени явления, допълнено със специфична терминология и методи, пригодени за изследване на тези процеси, е довело до създаване на клонове приложни статистически науки, един от които е икономическата статистика.

Цел на статистическите изследвания е получаването на знания за изучавания обект, отнасящи се до количественото му проявление, неговата структура и качествени характеристики, получаване на статистически оценки на свойствата и оценки за достоверността на получените показатели.

Статистическото изучаване преминава през три основни фази -наблюдение (експеримент), групиране на данните от наблюдението и анализ. Тези фази са във взаимна връзка както по отношение на съдържанието на изследваните процеси и явления, така и по отношение на точността на резултатите.

1.2.Основни понятия.

Статистическа съвкупност.

Това, че обект на статистически изследвания са случайни процеси, които имат масово проявление, определя съвкупността от единици, представляващи обекта, като едно от основните понятия. Могат да се посочат различни определения на понятието статистическа съвкупност. Според Б. Иванович "Множества, над елементите на които се измерват едно или повече свойства, стойностите на които са различни за различните елементи, се наричат статистически".1 Като статистическа съвкупност могат да бъдат разглеждани множеството предприятия, отнасящи се към даден производствен отрасъл, работниците в едно или повече предприятия, населението на дадена територия.

Статистическите съвкупности могат да бъдат крайни или безкрайни. Според това дали се разглежда цялата съвкупност от единици или част от нея се разграничават основна, наричана още генерална съвкупност или популация, и частна (частична) съвкупност. Частната съвкупност е извадка, съставена от част от единиците на основната съвкупност, и е нейна подсъвкупност. От една основна съвкупност, по случаен начин, могат да се получат множество частни съвкупности (извадки).

Всяко статистическо изследване работи с крайна съвкупност. Единиците от дадена съвкупност имат общи свойства, които ги определят като част от нея. По други свойства те се различават. По тях те могат да бъдат подреждани в групи и класове, имащи в общия случай различна численост.

Изучаваните съвкупности, в зависимост от начина на образуването им и момента на тяхното разглеждане, се разграничават на моментни и периодни. Моментните съвкупности са определени към даден момент - например брой на населението на дадена страна или район, стойност на дълготрайните материални активи на предприятията, финансови резултати на фирмите и т.н. към определена дата. Периодни са съвкупностите, съставени от елементи, появили се в рамките на определен интервал във времето - например сключени бракове през годината, брой на новородените, произведена продукция през месец, тримесечие, година.

Статистически признаци

Статистическите признаци се свързват със свойствата на единиците на съвкупността и целите на изследването. Някои от свойствата са общи за


Други реферати:
Пенчо Славейков-Неразделни
Смразяващите вечери
Човешкото насилие над природата в разказа Нежната спирала-Йордан Радичков
Проблемът за моралната слепота на съвременниците ( Дядо Йоцо)
Човешкото страдание през погледа и преживяванията на един добър човек


Изтегли рефератаЧовешкото страдание през погледа и преживяванията на един добър човек - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия