Лекция

ВЪПРОС 3 ВИДОВЕ РЕКЛАМАІ. Рекламата според сферата на общественият живот, където се материализира

1. Стопанска реклама

Това е най- често срещаната реклма като форма. Тя е преобладаваща част от рекламните инвестиции. Обхваща различни форми на нелично представяне на стоки и услуги със съответна цел. Подразделя се на;

  • Потребителска- адресирана е към крайният масов потребител. Осъществява се от каналите за масова комуникация и реклама на място на продажбите.

  • Работна- насочена е към различни групи специалисти, проявяващи професионален интерес към обекта на реклама. Подразделя се на:

  • Промишлена реклама- предназначена е за промишлени потребители на суровини, полуфабрикати, машини. Адресати на промишлена реклама са ръководните кадри, които вземат решения за това. Осъществява се чрез професионални периодични издания, специализирани панаири и др.

  • Търговска реклама- целта и е да осведомява търговците на едро и дребно, посредници, брокери за отделни стоки, услуги и материали.

  • Професионална реклама- адресирана е към хората със свободни професии. Те риадко са непосредствени куповачи, но влияят върху вземането на решение за покупка от трите лица.

  • Финансова реклама- реклама на бнково и застрахователно дело.2. Селскостопанска реклама

Предлага на селските стопани предмети и средства на труда, стоки за лично потребление. Осъществява се чрез адресна реклама, спецялизирани издания и изложби.

3. Социална реклама

Заема междинно положение между реклама и пропаганда. Налага обществено значими идеии, като съдейства за здравната профилактика, кръводаряването и др. Финансира се от обществени институции и сдружения с идеална цел.


Други реферати:
Песен за човека - Никола Вапцаров
DNS Introduction
DOS-същност и предназначение
DreamWeaver-работна област
Excel-избор на данни


Изтегли рефератаExcel-избор на данни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия