Левски-Иван Вазов

Левски”

Иван Вазов


  1. Място на творбата в стихосбирката – “Епопея на забравените” започва с “Левски”, въпреки че по хронологичен ред делото на Паисий поставя началото на “българското летоброене”. Без да омаловажава стореното от Паисий, Вазовата художествена концепция налага като свръхзначим, представящ облика на епохата подвига на Левски, който за пръв път превръща така ясно идеята за българската свобода в дело. Обяснение за Вазовото творческо решение предлага друг негов текст, създаден през 80-те години на ХІХ в. – повестта “Немили-недраги”: “Левски е изражение на една сила, излязла из цели векове страдания, из цял океан унижения”. Във Вазовата “Епопея” Апостола е съвършеният пример за вписване на личността в Историята; той е свещеният образец за апостолическа всеотдайност, за жертвеност в името на идеала.

  2. Заглавие:

а) връзка със заглавието на цялата стихосбирка – Левски е включен в поредицата на “забравените”, чийто подвиг трябва да бъде припомнен; заедно с другите текстове одата гради българската епопея, опоетизира героичното минало, времето на “първите, на най-добрите” (Бахтин);

б) име на конкретна историческа личност – Вазов следва възрожденския култ към името (свързано с проблемите за националната чест и достойнство); според поета имената на личностите водачи са способни да означат върховите моменти в историята на нацията.

3. Структура – двумоделност на лирическия текст – две части, обособени тематично и композиционно:

а) монолог на героя за същината на неговата вяра, за избора;

б) епически дистанциран разказ за Левски, представяне на чудотворния му подвиг.

4. Монологът на героя в началото – аз-изказ; самопредставяне; достоверност; разгръща мотива за избора – личен, доброволен; направен след драматичен размисъл за отношението човек – общност; прозрение за народното страдание и осъзнаване на необходимостта от смяна на ценностите:

а) започва с конкретизация на пространството – “Манастирът тесен за мойта душа е”; манастирът като топос – място за покаяние и дистанциране от “греховния мир”, пространство, в което човек търси връзката с Бога, отдава се на молитви за спасение на душата; молителят е в пасивна позиция, признава своята слабост и търси спасение от небесата; подобна позиция не удовлетворява лирическия герой; пространството на манастира го ограничава, не му носи “мир” – “Това расо, що нося отгоре,/ не ме помирява с тия небеса”; нарушен е мирът между човека монах и върховната инстанция; самата представа за Бога е трансформирана – Бог се вслушва не в химните, изпети в храма, а в плачевните ридания на страдащите; художественото сравнение “И мойта молитва се губи кат дим”, както и метафората “и Господ сърдит си затуля ухото/ за светата песен и за херувикото” налагат необходимостта от преосмисляне на традиционните пътища за спасение; християнската идея за смирението е изместена от гласа на съвестта: “Мойта съвест инак днеска ми говори”; търпеливото послушание е заменено от разумното, действено човешко начало;

б) темата за разума – присъства в монолога чрез анафоричното повторение на “мисля”; активността на мисълта довежда героя до прозрения за робското тегло, за същността на братството, за ролята на духовния водач:

- темата за народното страдание в монолога е разгърната чрез позната възрожденска образност – “вдовишкий плач”, “игото страшно”, “тежките окови” – изгражда се представа за осиротял свят, лишен от свобода и справедливост;

- героят осъзнава, че е нужен нов път за спасение – химните и тропарите са “лишни”, по-кратък е пътят “из света шумен”, който отвежда при ближните, нуждаещи се от “съвет и помощ”;

- монахът достига до прозрението, че страдащият народ има нужда от водач – това е “високата” цел, която Бог му показва; водачеството е негово предопределение, съдба; библейската притча за пастира и стадото аргументира и сакрализира избора: “мисля ази още, че овчарят същ/ с овцете живее на пек и на дъжд”; изборът е в посока от личното към общозначимото; той предполага


Други реферати:
Мениджър и лидер. Качества и стил
Линейна организационна структура
Концепцията за контрола
Процес на вземане на решения
Анализ на външната среда


Изтегли рефератаАнализ на външната среда - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия