Лизингови сделки

Т

експортен лизинг

тристранна сделка, при която лизингодателят закупува имуществото от производител в своята страна и го отдава на лизингополучател от друга страна

ливъридж лизинг

лизинг, при който лизингодателят отдава актива на лизингополучателя, но при закупуването му от производителя той използва кредит от трета страна

лизинг на доставчика

лизинг, при който фирмата-производител продава на лизингова компания имуществото и получава веднага стойността му. Едновременно с това производителят наема същия актив и го отдава в сублизинг на краен лизингополучател. Основната цел на този вид лизингова операция е реализацията на оборудване на пазари с ниска платежоспособност

мокър лизинг

лизингова сделка, при която лизингодателят поема допълнителните разходи по поддръжката, ремонта, застраховката, обучението на персонала

нето лизинг

лизингова сделка, при която лизингополучателят поема всички рискове и задължения, свързани със собствеността и експлоатацията на имуществото - поддръжка, ремонт, застраховка, обучение на персонала, снабдяване със суровини, управление на производствения процес

обратен лизинг

Същността на лизинговата операция се състои в продажбата на актива (най-често употребявано оборудване) от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го отдава под лизинг.

остатъчна (ликвидационна) стойност

предполагаемата продажна цена на актива към момента на изтичане на приетия срок за практическото му използване в предприятието, намалена с предполагаемите разходи по ликвидацията. Когато остатъчната стойност е до 5% от отчетната стойност на актива, тя не се взема под внимание при определянето на амортизационната сума

оперативен (експлоатационен) лизинг

лизинг, който не отговаря на условията за финансов. Оперативният лизинг се прилага при специализирано оборудване, подлежащо на бързо морално изхабяване и с добре развит вторичен пазар. Лизинговите плащания само отчасти покриват разходите на лизингодателя, затова след изтичане на срока на лизинга активът в повечето случаи се продава или преотдава отново в лизинг

пряк лизинг

лизинг, при който лизингополучателят получава право от лизингодателя да използва актив, който преди това не е притежавал

транзитен лизинг

лизинг, при който лизингодателят, лизингополучателят и доставчикът на обекта на лизинговата сделка са от три различни държави

финансов лизинг

лизингов договор, който "прехвърля в основни линии всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива" на лизингополучателя

хайър пърчиз (hire purchase)

наемен договор с опция за покупка в края на лизинговия период.

аблица 1

2. Списък на нормативните актове, касаещи лизинга в България

  1. Търговски закон

    • Чл.1, ал. 1, т. 15 , Чл. 342 – 347


Други реферати:
В търсене на истината. Субстанцията и обективното познание според Декарт
Кножовността - оръжие срещу изкушенията на Дявола и щит на вярата
Витгенщайн
Пространно житие на Кирил
Волтеровият философски речник - Авраам


Изтегли рефератаВолтеровият философски речник - Авраам - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия