Лизингови сделки

Закон за задълженията и договорите
 • Чл. 228 – 239

Закон за счетоводството

Закон за данък върху добавената стойност

 • Чл. 26, т. 2, Чл. 29, ал. 2, т. 2, Чл. 36, ал. 1, т. 1, Чл. 36, ал. 2

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Чл. 7, ал. 5, т. 5, Чл. 12, ал. 2, т. 1 и т. 4, Чл. 12, ал. 4, Чл. 26, ал. 1 и ал. 5, Чл. 30, Чл. 31, Допълнителни разпоредби - § 1, т. 29

Закон за облагане доходите на физическите лица

 • Чл. 9, ал. 4, т. 6, Чл. 10, т. 11, Чл. 26, т. 1

Международни счетоводни стандарти № 17 – Лизинг

Национални счетоводни стандарти № 17 – Лизинг

Закон за банките

 • Чл. 1, ал. 1, т. 9, Чл. 1, ал. 5, т. 2

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

 • Чл. 4, ал. 1, т. 2

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

Закон за особените залози

 • Чл. 12, ал. 2, Чл. 15, ал. 2 и ал. 3, Чл. 26, ал. 1, т. 1, б. “д”, Чл. 26, ал. 1, т. 3, Чл. 26, ал. 2, т. 1 и т. 2, Чл. 27, ал. 2 и ал. 4, Допълнителни разпоредби §3, ал. 1

Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието 1. Граждански процесуален кодекс

  • Чл. 237, б. “и”

 2. Валутен закон


Други реферати:
Основният конфликт в Антигона
Парите са всичко, парите са нищо
Родината на предците-моя родина
Европейското обединение в исторически преглед
По дрехите посрещат, по ума изпращат


Изтегли рефератаПо дрехите посрещат, по ума изпращат - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия