Лизингови сделки

Чл. 10а, ал. 1 и ал. 2, Допълнителни разпоредби § 1, т. 7

Закон за чуждестранните инвестиции

  • Чл. 12, ал. 1, т. 6

Наредба № 10 от 16.12.2003 г. за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон  1. Наредба № 27 от 24.07.2003 г. за статистиката на платежния баланс

  2. UNIDROIT Convention on International Financial Leasing


Международният лизинг не се различава съществено от този в рамките на страната. И все пак разлики има и те могат да бъдат открити в следните моменти:

  • поне един от контрагентите е чуждестранно лице;

  • стоката – предмет на лизинга пресича поне една национална граница;

  • валутата, с която се плаща е чужда за поне една от страните в договора.


3. Регулиране и стимулиране на сделката по лизинговия договор


Експлоатационният и финансовият лизинг обуславят различни по състав и размер разходи и приходи за всяка от страните в лизинговия договор. Това означава, че и отражението на единия, и другия вид лизинг върху финансовия им резултат ще е различно. Като се има предвид още и това, че е възможно правната форма на лизинговата сделка да се определи не според съдържанието й, а по интереса на участниците в нея, е обяснимо отделеното внимание в ЗКПО на данъчното третиране на лизинговите договори. В чл. 30 от него изрично се подчертава, че за целите на данъчното облагане лизинговите договори следва да се класифицират според критериите, приети със


Други реферати:
Ранновизантийска керамика от Никополис ад Нестум
Рогозенското съкровище
Селище Бреница
Сравнение на религията на траки и келти
Търновград


Изтегли рефератаТърновград - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия