Макроикономическа политика в отворено стопанство

Макроикономическа политика в отворено стопанство

Във всяко отворено стопанство възниква допълнителна инжекция в националния доход за разлика от затвореното стопанство.

Тази допълнителна инжекция представляват разходите за износ , които са чуждестранните разходи за местно произведени стоки.

Също така съществува и едно допълнително изтичане на нац. доход т.е разходите за внос които представляват местните разходи за чуждестранни стоки, увеличаващи чуждестранния доход.

За отворено стопанство:

Y=C+I+G+X-M

Y-националния доход

C-разходи за вътрешно потребление

I-вътрешни инвестиции

G-правителствени разходи

X-разходи за износ

M- разходи за внос

И ако извадиме данаците ще получим разполагаемия доход

Y=C+I+G+X-M-T

Увеличаването на съвкупните национални вътрешни разходи водят до увеличаване на нац. доход което обуславя и нарастване на вноса на стоки от чужбина.

Ако нац. дохода нарасва с висок темп вноса се увеличава с изпреварващ темп.

Функционалната зависимост между равнището на дохода и размера на вноса в дадена страна количествено се изразява в два основни показателя:


1-пределна склоност към внос

m=^M/^Y изменението в обема на вноса отнесено към изменението на реалния доход

Пределната склоност към внос показва каква част от прираста на нац.доход се изразходва за внос с което се влошава търговския баланс.

2-еластичност на импортно търсене спрямо към дохода

това означава че нарастването на нац.доход води до влошаване на общия платежен баланс,

а също и до намаляване на пазарния валутен курс на нац.парична единица

Извод :в отворената икономика брутния нац.доход зависи не само от вътрешното национално търсене , а и от съвкупното агрегатно търсене на национална продукция.

Това означава че при дадено равнище на нац.доход трябва да се вземат под внимание и външното експортно търсене на стоки както и импортното търсене изразяващо с отклонение и изтичане на нац.разходи към външни пазари. Участието на дадена страна в търговския обмен оказва въздействие на мултипликатора на националния доход. Автономното нарастване на всеки разход /C; I; G/ генерира по-значително нарастване на нац.доход /Y/.т.е влошава се текущия баланс

Съществено значение има въздействието на девалвацията т.е обезценката на нац.парична единица върху търговския баланс.

Девалвацията е мярка която трябва да увеличи ценовата конкурентност на нац.износ и да понижи конкурентноста на вноса в дадената страна.

Стоките обект на износ от страната осъществила девалвацията поевтиняват за чуждите купувачи докато вносните стоки поскъпват за местните купувачи изразени в нац.парични единици.

Очаква се да се приведе в действие механизма на пренасочване на разходите което води до нарастване на реалният износ на страната и до намаляване на вноса от чужбина. Т.е очаква се търговския баланс да се подобри


Други реферати:
Президент на Република България
Реториката като социално влияние
Процедури и начини за получава на патент в рамките на европейската патентна система
Съдебната система на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Юридическа отговорност


Изтегли рефератаЮридическа отговорност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия