Макроикономика-Кейнсианство

12.Кейнсианската концепция се състои от два главни момента.Т критикува теориите на класицизма и разработва нова теория за функциониране на икономиката,която се основава на водещата роля на съвкупното търсене.Според Кейнс съвкупното търсене е това ,което определя нивата на производствата,заетостта,цените и съвкупното предлагане.Съвкупното търсене се формира от сбора от търсенето на домакинствата,фирмите,публичния сектор и на чуждестранните потребители чрез износа.Следователно съвкупното търсене е равно на сумата от всички стоки и услуги,които купувачите от четирите сектора са в състояние да придобият на националния пазар за определен период от време.обикновено се приема една година т.е.

AD=C+I+G+NX ,където:

AD е съвкупното търсене,

C е сектора на домакинствата,I е сектора на филмите,G публичния сектор и NX е сектора на чуждестранните потребители.Съвкупното търсене се приема и като сума от разходите на обществото за една година.разходите на обществото отбелязваме с AE.БНП е равен на съвкупните разходи ,а те определят съвкупното търсене.

Кейнс предлага чрез т.нар.”панелен”подход да се анализира агрегатното търсене.При „затворена”частно икономика без публичен сектор и външна търговия

AE=C+I,при смесена икономика с частен ш публичен сектор


Други реферати:
Служебен когнитивен процес
Правото като съзнание
Правна социализация и правнорелативно поведение
Правно съзнание
Понятие и същност на международното публично право


Изтегли рефератаПонятие и същност на международното публично право - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия