Маркетинг

1. Маркетингът е социален процес, чрз който отделните индвиди и групи получават това от което се нуждаят и което желаят, чрез създаване и размяна на сток и ст/сти с др такива. Това определение отразява съдържаниео на понятието в широк смисъл. Формулирано е от Филип Котлър през 1984г. М може да буде определен като водеща област в стоп управление, в обхвата на която влизат организацията и ръководството на цялата съвкупност от видовете д/сти, от п-вото до потреблението, а също така довеждането на стоката да крайния или междинния купувач, за да се осигури определената от фирмата норма на печалба или достигането на др цели. М не трябва да се отъждествява само с продажбата на стоки. Ако функцията на търг с/ма е да убеди купувача да купо онова, което вече е произведено, задачата на М е да достав на пазара онази стока, от която потребителят в действителност се нуждае. В най-общ вид М може да се определи като управленска концепция, осигуряваща пазарната ориентация на производствено-пласментанаат д/ст на фирмата. Въпреки че, когато М изплозва М проучвания и взаимства от социологията, психолог, иконом, мениджмънта и др науки се основава в известна степен на научния метод: той никога не ще може да управлява и контролира всички променливи или да повтаря експериментите със същия резултат. Ето защо М е повече изкуство, отколкото наука. Използването на М става когато са налице: -пазарна икономика; -изобилие от стоки; -няма монопол; -силна конкуреция. М непрекъснато се развива и подобрява и в тази връзка разгледано в тесен смисъл най-точното определение е на америк асоциация по М, което е залегнало и в енциклопедията, а именно процесът на планиране и усъвършенстване на концепцията, ценообразуването, стимулиране на продажбите и пласирането на идеи, стоки и услуги с цел размяната и задоволяване на индивидуални и обществени нужди. 1.Планиране-какво, как, къде? 2.Концепция – идея, която трябва да се осъществи. Съществуват 5 осн концепции – производствена, продуктова,търговска, традиционна и социална. 3.Ценообразуване: -себест/ст (разх по пр-вото); -спред тъсенето и предлагането на пазара; -конкурентни цени. 4.Стимулиране на продажбите – реклама, ниска цена, качество и бонуси. 5.Пласиране на идеи, стоки и услуги (начина по който продукцията достига до крайните потребители). 6.Размяна –как ще продаваме стоката и ще я заменяме за пари. 7.Задоволяване на лични и обществени нужди.


2. 1.Потребности – отправна точка на М е съществуването на потребности които принадлежат на удовлетворяване. За да съществуват хората се нуждаят от храна, вода , жилище. Това са т.н. жизнени потребности. Освен тях съществуват потребности от образование, забавления, които по същност на са жизнени, но са мн тясно свързани с тях. Нека не забраваме потребностите от машини, технологии които са предназначени за п-во на


Други реферати:
Има ли романтична любов в Интернет
Името-дар или бреме
Интернет–живот в матрицата
Искрен ли е човека,който казва че никога не лъже
Истинската любов


Изтегли рефератаИстинската любов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия