Маркетинг-пищови

Основи на маркетинга, същност. Маркетингов процес, маркетингови концепции.


Маркетингът е социален и управленски процес, чрез който отделните индивиди или групи от тях, чрез сздаване и размяна на продукти и стойности помежду си, задоволяват различни свои потребности.

Маркетинговия процес включва:

Потребност, желание, търсене, продукт, размяна, сделка, пазар

Потребностите са желание за получаване на нещо което е необходимо на отделните индивиди или групи от тях.

Желанието е потребност насочена към задоволяване от нещо. То зависи от културата и индивидуалността на отделния човек.

Търсенето е желание за нещо, което е необходимо в даден момент от време и на определено място.

Продуктът е всяко нещо което може да бъде предложено на пазара за привличане на желание, придобиване, използване или обща консумация с цел задоволяване на определена потребност.

Размяната е факт за получаване на необходимия продукт от някой, чрез предлагане на нещо или чрез замяна.

Сделката е маркетингова единица за измерване на размяната. Общо тя е търговия в резултат на която са задовляват необходимите потребности. Тя има две разновидности – монетарна и бартерна.

Пазарът е място или система за осигуряване на необхдимия контакт между желаещия и нуждаещия се индивид или група индивиди. Той затваря цикъла на маркетинга и се развива в две направления:

Изучаване на потребностите, желанията и търсенето

Осигуряване на процесите за създаване и извършване на размяната на продукти и стойности срещу други такива.

Съществуват няколко маркетингови концепции:

Производствена, Продуктова, Търговска, Класическа, Социална

При производсвената са предлага на купувача продукт който може да се закупи нажеланата цена. Не винаги дава желания резултат.

Продуктовата предполага, че купувачите предппочитат стоки с високо качество и възможности поради което организацията организира работата си към непрекъснато усъвършенстване на обекта на производство.

Търговската застъпва тезата, че клиента не желае предлагания продукт и той трябва да бъде убеден, незвисимо от това, да го купи.

Класическата предполага, че пазарът е решаващ фактор за придобиване на необходимите продукти. Това налага фирмата непрекъснато да изучава състоянието на пазара и съответно да насочва воята дейност.

Социалната търси баланса между всички други концепциикато обръща внимание преди всичко на потребностите и желанията на купувачите, поставените цели на организацията, дългосрочните интереси на обществото към това което ще се предлага.

Основната задача на маркетинга е съчетаването на всички елементи на производствената дейност на организацията с търсенето и предлагането на пазара. Практиката показва, че класическата се оказва най- пригодна в дейността на отделната организация.

При осъществяването на маркетинга елементите на неговия процес се оказват от една страна неконтролируеми , а от друга контролируеми. Първите са тези върху които организацията не може винаги да оказва влияние:

множеството на потенциалните потребители, променливи характеризиращи дейността на конкуренцията, променливи свързани с използваната технология, средсва на труда и общата култура на обществото, икономическата система в рамките на която се осъществява дейността на фирмата.

Цените, продуктите, пласмента, стимулирането.(наричат се маркетинг микс). Тези елемнти са в заимна връзка помежду си. Продуктът е стока или услуга, предназначена за целевия пазар. Цената е количеството пари, които купувача трябва да даде за да притежава продукта. Пласмента е съвкупност от дейност за осигуряване достигане на поставените цели с предлагането на продукта. Стимулирането е съвкупност от дейности за съсредоточаване вниманието при осъществяване на маркетинговия процес с оглед постигане на поставената цел.

Маркениг мениджмънта се разглежда в няколко аспекта:

В зависимост от периода на действие на съставените предварително програми. Това е стратегически и оперативен аспект на ММ.

Във връзка с изпълняваните функции ММ се разглежда и във функционален аспект.

Институционален аспект – с него се определя спецификата на организационната система за управление на маркетинга.

Информационен – характеризиращ системата за обработка и управление на получената информация по време на осъществявания маркетингов процес.


Маркетингови проучвания(МП). Същност и процес на осъществяване

МП се базират на предварително изградена инф. Система, която представлява организирана система от хора, технически средства, методи и процедури, създадена да осигури ръководството на организацията с необходимата за управлението информация. МП включва няколко подсистеми: система за вътрешна инф., система за текуща външна инф., система за МП, систма за обработка и анализ на инф. Всички тези подсистеми подават инф. на ръководството за анализ и контрол. Структурата на процеса за маркетингови изследвания включва 8 етапа:

 1. определяне на проблема и целите на изследване

 2. предварителен анализ на наличната инф.

 3. Набиране на необходимата инф. за по- нататъщни изследвания

 4. Анализ на възможните източници и начин за набиране на инф. заедно с определяне на резултатите и разхода на финансови средства и труд.

 5. Формиране на план за извършване на МП.

 6. Набиране на инф.

 7. Анализ на набраната инф.

 8. Разработваене на доклад за ръководството с предложено решение за достигане на крайните резултати.

МП се класифицират в звисимост от различни техни характеритики в няколко вида: цел на проучването, източник на инф., обект и обхват на проучването. При проучването се разработва два вида инф: първична, която се набира непосрдствено от началния източник и вторична, която се получава чрез обработка на първичната инф. Първичната инф. се получава главно по три метода: метод на наблюдение, метод на прочване на мненията, метод на експеромента. Първият е най- елементарен метод за набиране на инф. Към втория се причисляват интервюирането и оценка на мнението с помощта на технически средства. Третия включва набиране на инф. чрез изследване на търсените резултати в предварително определени източници. МП служат преди всичко за определяне пазара на произвежданата продукция или извършваната услуга. Основната характеристика на маркетинговото разбиране за понятието пазар на дадена стока е, че той се състои от отделни потребители със сходни потребности, различни покупателни възможности и различни предпочитания. Всички потребители са елементи които формират пазара – реални и потенциални. Най- общият принцип при класифицирането на пазара е начина на употреба. По този признак се разграничават два общи пазара: пазар на стоки за лична консумация и пазар на стоки с друго предназначение. При формирането на пазара се решават няколко задачи: 1) определяне на характиристиките на пазара, 2) определяне на целевите пазари, 3) разработване на маркетинг микса, 4) разработване на конкурентна маркетингова стратегия. Процеса на определяне на целевия пазар се реализира в определна последователност като се решават няколко задачи: 1) измерване и прогнизираен на търсенето, 2) сегментиране на пазара, 3) дефиниране на целевия пазар, 4) позициониране на пазара. Измерването и прогнозирането на търсенето има за цел са установи големината на пазара за даден продукт. Частта от множеството купувачи, която има еднакви или подобни характеристики се нарича пазарен сегмент. Процеса на класифициране на пазара по групи, всяка от които има различни потрбности се нарича сегментиране на пазара. Непосредствено след сегментирането се извършва дефиниране на целевия пазар. Позиционирането на пазара има за цел да установи мястото на стоката сред конкурентните, така че да се извлече най- голяма печалба от продажбите й. За позиционирането на пазара могат да се използват различни подходи: позициониране на база определени предимства или характеристики на стоката; на база специфични потребности; специално проучване; чрез категорията на потребностите; чрез точно разграничаване на представата за извършваните продажби или стоки. Наред с тези подходи може да се възприемат и други подходи за позициониране на пазара. Във всички случаи трябва да се ържи сметка за действтелното ориентиране към избраните пазарни сегменти. Позиционирането да е извършено, така че да ляга в основата на изгражданата рекламна стратегия.


Пласментна политика

Маркетинговата пласментна политика включва:

1.Анализ на възможностите в отделните варианти за доставяне на на оптимален пакет от потребителски стойности и разработване на един или друг от тях с които се осигурява най- добре потребителските изисквания и предпочитания, а чрез това и максимални стопански резултати за всеки един участник в канала за разпространение. Във връзка с това е решен въпроса за каналите на разпределението. От своя страна канала за разпределение е подредена съвкупност от звената осъществяващи необходимите функции по дообработка, транспортиране, складиране и разпределение на стоките от производителя до потребителя. Най- късия канал за разпределение включва само производителя и крайния потребител. При избор на канал за разпределение ключов въпрос се явява въпроса за специализацията при осъществяване на необходимите функции, за да получи потребителя това което желае. Фактически пласирането на стоката което в крайна сметка е търговската дейност се извършва в два случая: търговия на едро и дребно.

При решаването на въпроса за пласирането на стоката, важна е политиката за стимулиране на пазара. Тя обхвща:1)реклама; 2)краткосрочна инициатива за стимулиране на пазара; 3)връзки с обществеността; 4)персонални продажби.

В реда на решение на въпросите за пазара стои въпроса за разработване на конкурентна маркетингова стратегия, чието разработване започва със задълбочена проверка и анализ на конлуренцията. Елементите на маркетинг-микса се сравняват с тези на главните конкуренти с цел разкриване на предимствата и недостатъците в работата на организацията. При това тази политика може да приеме няколко вида: доминираща; силна политика; благооприятна; устойчива; слаба политика;

При разработване на маркетинговата стратегия се решава въпроса за цената на произвежданата стока или извършваната услуга. За определянато на цената се изгражда политика от фирмата. Чрез ценовата политика фирмата винаги търси увеличение на печалбата. Това обаче не винаги може да се получи директно. Маркетинговата концепция за цената е, че тя не е независим параметър, а зависи от останалите елементи на маркетинг-микса. Избора на ценова политика зависи и от това дали се касае за нов продукт, нова услуга или изпълнявани вече такива. На практика почти няма организация която да работи с твърда цена. В зависимост от клиента, търсенето и предлагането, текущото състояние или дългосрочните цели се прилагат едни или други стратегии за модифициране на цената.


Същност на организацията

Промишлена или непромишлена организация е предназначена да удовлетворява различни потребителски изисквания на обществото. Независимо от предмета на дейност всички организации имат общи характеристики които се определят като едни или други такива. А това са: всяка организация е отворена система обединяваща усилията на група от хора които са снабдени с необходимите ресурси за постигането на определени цели координирани чрез структура направлявана и контролирана от управление. Независим от това по какъв начин намират проявление тези общи характеристики, за всички организации е валидно обстоятелството, че се намират в определена външна среда, изграждат своята структура въз основата на определени изисквания от съответна вътрешна среда, като всяка организация приема ресурси от външната среда, трансформира ги и ги предлага за удовлетворяване на определени потребности на обществото.
Всяко предприятие, болница, банка, АД и т.н. във връзка с казаното представлява организация. За да има организация първо е необходим да съществува цел като състояние или кране резултат, които се приети като общи за целия колектив. Второ да има група от хора обединени от една обща цел за постигане. Ако съществуват тези неща следователно е налице някаква организация.

Деф: група от хора действията на които съзнателно се координират за достигане на една обща цел.

В практиката понятието организация се използва и в други случаи:

1.организацията като система. В този смисъл организацията пресставлява определена подсистема в обществото или икономиката.

2.като равнище на определена извършена дейност в системата. В този случай се говори за добра, лоша орг. и т.н.

3.организация – дейност по създаване на определен ред.

Всичко това е за формални организации, но съществуват и неформални организации.

Неформалната възниква стихийно и неорганизирано в рамките на формалната. Такава организация осъществява свои цели като има свои правила на поведение и преследва специални групови цели и интереси.

Мениджърът на организацията разполага с определен предмет който представлява самия обект на управление. Той се характеризра с с няколко характеристики: определени граници; определено предназначение; определени връзки. Управлението има определени нива или равнища. Резултата от хоризонталното рапределение на труда води до поява на отделните професии и специализирани трудови звена. Броят на нивата в организацията зависи от обхвата и размера на самата организация. Ако фирмата е голяма обикновено съществуват повече на брой дтруктурни нива на които се решават отделните задачи. Между нивата на управление също има разделение на труда. Ръководителите на една многостепенна структура се делят на три категории във връзка с функциите които реализират: хора на техническо ниво; хора на управленско ниво; хора на институционално ниво. Хората от техническото ниво се занимават с изпълнението на трдиционните задачи. Хората на упраленско ниво се занимават управлението и координирането вътре в организацията. Рководителите на третото ниво се заети с разработването на дългосрочни планове. Съществува и друго разделение на ръководителите: на низово ниво; средно ниво; ръководители на управленско ниво. Всеки един от ръководителите на тези нива получава свое задължение и право в зависимост от съответната длъжностна характеристика.


Вътрешна среда на бизнесорганизацията (фирма…). Променливи на вътрешната среда.

Бизнесорганизацията като отворена система разполага със своя вътрешна среда, състояща се от много на брой взаимно свързани части. Характеризира се с няколко променливи.

 1. Цели

 2. Организационна структура

 3. Задачи

 4. Технология

 5. Хора

Може да се определи като желан резлтат, към който се стреми организацията.Те могат да бъдат разнообразни, обикновено организацията си поставя като основна цел повишаване на производителносста и осигуряване определена рентабилност. Поради различието на целите в отделните поделения на орг., ръководството е необходимо да осъществява необходимата координация между тях. Броя на подчи-нените на един ръководител представлява т.нар. норма на управляемост , тя за различни условия може да варира в различни стойности. 3) Една задача може да се дефинира като предписана работа, серия от работи или част от дадена работа, която трябва да бъде изпълнена в определена последователности и в определен срок. От тхническа гледна точка задачата се предписва не на работника, а на заеманата от него длъжност. Задачите се групират в три групи:

работа с хора;

работа с вещи, машини, съоръжения, суровини;

работа с информация;

Така се определят три категории персонал за една организация:

ръководител;

работници;

функционални специалисти.

Най-важен елемент от вътрешната среда са хората, при това всеки член на работния колектив в една организация предстаялява ярка индивидуалност. Едва ли се срещат в практиката двама души от изпълнителите да имат досущ еднакви характеристики. Всеки работник се развива и изпълнява успешно или неуспешно възложените му задачи. Факторите, които влияят за индивидуалното развитие и успеха на отделните изпълнители са:

умствени и физически способности;

потребности, които се свързват с определени очаквания, възприятия и соб- ствена гледна точка;

ценности и възгледи;

производителност.

Всички тези фактори влияят върху индивидуалното развитие на отделната личност. При това те са взаимно


Други реферати:
Фактори на съвременната спортна подготовка и тренировка
Физиологични особености на спортните занимания с деца
Физическата активност - основна предпоставка за жизнената активност на учениците
Физическата култура.
Физически качества на човека и мястото им в учебния процес по физическо възпитание


Изтегли рефератаФизически качества на човека и мястото им в учебния процес по физическо възпитание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия