Механизъм на правното регулиране

Тема 5


Механизъм на правното регулиране


1. Правна норма

2. Правен източник (закон за задълженията и договорите)

3. Правно отношение (съображение на хората)


Пример: Правна норма за продажба: Ако 2 лица сключат договор за продажба тогава първото лице наречено продавач се задължава да прехвърли правото на собственост върху веща предмет на договора и да продаде веща предмет на второто лице наречено купувач, а купувачът се задължава да плати уговорената в договора цена.

След договора между тях, те влизат в правни отношения по закона. Купувачът след договора е длъжен да купува!


I - Правна норма

1. Определение - тя е единично общо задължително правило за поведение което е формулирано абстрактно, отнася се до неопределен брой случаи, засяга неограничен кръг лица.

Съдържа се в правен източник и при нужда може да бъде приложено с цялата сила на държавната принуда.

"Единична правна форма" - всяка правна форма разглежда различни единични случаи. Нормата се прилага по най-абстрактния начин, за да обхване безброй много лица и случаи.


Херменевтика - Тълкуване

(Юридическа херменевтика)


2. Елементи на Правната норма

- хипофизие - връзката между житейските факти и живота като цяло

- диспозиция - самото правило за поведение

Правилото - нормата която я заземява;


3. Видове правни норми

- предписания и забрани - нормите предписани, предписват какво да бъде поведението на 2 страни. Но забрани забраняват съответното поведение

- императивни - задължителни, при тях няма избор;

- диспозитивни - дават възможност за избор на поведение;

- обикновенни - прости предписания или забрани (императивни или диспозитивни);

- санкционни - те се реализират само при нарушаване на правилото, също си имат диспозиция/санкция или наказание;


- обективни правни норми - принципи, презункции и функции

1) Принципи - норми с основополагащо значение (начала): незнанието на закона не оправдава незнаещия; Никoй не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение;

2) Презункция - предположение (да е правило), да приеме нещо за вярно, тъй като в житейски план то се оказва вярно;

Всяко лице се счита за невинно до доказване на обратното за влизането в ....на .... съда - презункция за невинност;


Други реферати:
Лекции по публични финанси-Финансите като инструмент за разделяне на обществения продукт
Финансов мениджмънт
Финанси на фирмата
Същност и ефекти на бюджетната (фискалната) консолидация. Модели на фискална консолидация
Възникване и произход на парите


Изтегли рефератаВъзникване и произход на парите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия