Международен бизнес.Международен пазар.Субекти на международния пазар

42Международен бизнес

Международен бизнес.Межд.пазар.Субекти на межд пазар.

Бизнес-производствена търговска и всички други видове дейности,които носят печалба.Межд.бизнес-стоп. връзки м/у партньори(контрагенти) от различни страни,като се осъществяват на всички етапи от производствения процес.Форми на межд.бизнес:

 1. Външна търговия(външнотърг.дейност или внос и износ)-осъществява се на етапа на реализация

 2. Межд.промишлено коопериране-взаимодействието м/у страните се започва-осъществява се на етапа на произвосдство

 3. Межд.инженерингова дейност-предоставят се комлексни услуги и се препоръчва особено на по-малки страни:строителство,проектантска дейност,оборудване и обучава кадри.Инженерингова компания взима подизпълнители по-малки фирми.Обхваща всички етапи на възпроизводсвения процес.

 4. Межд.лизинг-на етапа на реализация и пласмент.

 5. Межд.обмен на научни резултати-(внедрен) в материализаран и нематериализиран вид(патент,лиценз,промишлен образец,ноу-хау)-етап преди производство-етап на наука и внедряване

 6. Межд.движение на капитали-преки и непреки

 7. Межд.валутно-финансови и кредитни операции.

Иконом.основа на межд.бизнес е:

 • межд .разделение на труда,което включва межд.специализация и межд.обмен(външна търговия)

 • интернационализация на производството(икон.основа)-засягат се взаимозависимостта м/у страните-интернационализацията включва межд.разделение на труда и межд.коопериране

 • транснационализация

 • глобализация(отваряне на нац.икономики,стандартизация на предлагането,индивидуализация на търсенето)

Какво влиза в характеристиките на глобализацията?

2.Межд.пазар

Межд мобилност на производсвените фактори е основата за развитието на межд.търговски връзки,отношения,контакти,а те от своя страна са предпоставка за развитието на межд.пазар-представлява сувкупност от над 200 нац.пазари,той не е механичен сбор,а има свои качесвени особености и специфични характеристики.Межд.пазар различни класификации:

 • Според териториалния обхват:

-глобален пазар


Други реферати:
Общи политики на ЕС
Неореализъм, неофункционализъм и Британската дипломатическа школа
Политически маркетинг
Политическа демокрация
Постмодерната публична сфера


Изтегли рефератаПостмодерната публична сфера - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия