Международна икономика

I Международна икономика. Характеристика на националното и световното стопанство

Съвременните МИО се осъществяват в условията на развито световно стопанство и на взаимодействие на голям брой относително обособени национални стопанства. МИО са интегриращо звено, което подпомага взаимодействието м/у отделните нац. Стопанства, които са първичните елементи наречени още подсистеми на световното стопанство. Като такова звено МИО обслужват и вътрешното движение на световното стопанство, което по своята същност е относително цялостна интернационална възпроизводствена система.

1.Характеристика на националното стопанство. Националните стопанства са ядра в състава на световното стопанство и се характеризират с висока степен на цялостност и с единство на обществения възпроизводствен пр-с. Всяко нац. стопанство притежава определени белези, които го отличават от останалите. Някои по-важни белези са: А) единен нац. пазар на стоки и услуги, покриващ цялата територия на страната. Единството на пазара предполага единни нац. равнища на цените и специфични национални ценови съотношения. Б) единна нац. парична система. В) единен нац. пазар на наемния капитал и съответстващата му система на финансово кредитни институти начело с централната банка. Г) единен нац. пазар на работната сила и специфичното за всяка страна средно равнище на работна заплата. Д) собствена нац. система на транспорт и съобщения. Е) единство на системата на държ. правни институти, инструментите и иконом. политика а държавата, чрез които тя регулира възпроизводств. пр-с на територията намираща се под нейната юрисдикция.

- нац. стопанства и МИО си взаимодействат чрез права и обратна връзка. Правата връзка е в определящата роля на процесите, които протичат в съвкупността на нац. ст-ва за развитието на системата на МИО. Основ. характеристика на МИО- размер, динамика, дълбочина, обхват, форми на осъществяване, териториални направления и др. и се определят от пр-сите и тенденциите, които протичат в съвкупността на нац. ст-ва. Обратната връзка – в участието на нац. ст-ва във формите на МИО, защото самото им участие има обратно въздействие в/у иконом. и соц. Развитие на отделните стопанства, което се проявява в концентрацията и специализацията на производството им в/у равнището и съотношението на пазарните цени и техните изменения, в/у стабилността на нац. парично кредитна с-ма и динамиката на валутния курс на съответната нац. парична единица и др. По продължителност на дайствие интернац. фактори в/у нац. ст-во са дългосрочни, средно-срочни и краткосрочни. Към дългосрочните – крупни технолог. Изменения в световното производство, ММ на капитали, полит. пр-си и др. Средно-срочни – цикличните колебания на свет. и-ка , които се създават в икономиките на промишлено развити държави и чрез МТ се разпространява в/у свет. пазар. Краткосрочни – сезонните колебания на производството, въздействието на интернац. ф-ри в/у нац. ст-во е позитивно, когато стимулира иконом. му растеж и е негативно, ако нац. и-ка се излага на неблагоприятно развитие.

2.Характеристика на световното стопанство – Образ. на световното ст-во означава възникване на нов, сложен материален обект като относително цялостна с-ма световното ст-во е самостоятелна структура относително обособена спрямо своите компоненти, които са нац. ст-ва. Отношението нац. ст-во, световно ст-во съответства на отношението част / цяло. Различията А) в световен мащаб мобилността на производст. ф-ри е много по-ниска отколкото в рамките на нац. ст-во. Б) иконом. отношения в световното ст-во – в условията на различни парично кредитни финансови и правни системи при наличието на различни митнически валутни и търговско полит. режими, които затрудняват междн. иконом. обмен. В) нац. ст-ва са държавно оформени и взаимодействието м/у тях се подпомага от външно иконом. функции на държавите, които защитават нац. си интереси. Г) в световното ст-во не съществува единна полит. власт, поради което то не разполага с единен иконом. център, ролята на какъвто за нац. ст-во изпълнява държавата. Ограничено и на късен етап страните предават някои свои суверенни компетенции по регулиране на стопанския живот на съвместно създавани институции. Суверенните държави сами решават кога и в каква степен да предадат такива компетенции. ИЗВОДИ: 1) степента на единство на възпроизв. пр-с в свет. ст-во е по-ниска отколкото в отделното нац. ст-во като това показва, че равнището на междунар. произ-во в свет. ст-во в количествено и качествено отношение отстъпва на това в нац. ст-ва. 2) организацията на свет. ст-во като иконом. с-ма се намира на по-ниско равнище в сравнение с организацията на нац. стопанска с-ма. 3) свет. ст-во е с по-дълбоки иконом. полит. и др. противоречия в сравнение с нац. ст-во. 4) механизма за регулиране на свет. ст-во е по-слабо развит и по-малко ефектен в сравнение с този на нац. ст-во.
Други реферати:
Web сървър
Магически Квадрат
Задание COP.806
Приложен софтуер за конфигуриране и управление на Asterisk-базирани VoIP телефонни централи
Анализ на възможноститте на FlashLite за разработване на мрежови приложения


Изтегли рефератаАнализ на възможноститте на FlashLite за разработване на мрежови приложения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия