Международни икономически отношения

МИО В НАЧАЛОТО НА НОВИЯ ВЕКОсновна черта в новия век е тяхното интензивно развитие. То се проявява чрез:

 1. разширяване и задълбочаване на икономическите контакти

 2. усъвършенстване и преустройство на механизмите за тяхното реализиране

 3. интернационализъм на финансовия капитал

 4. отваряне на националните икономики и тяхното взаимно сближаване

МИО са сложен комплекс от отношения между отделните страни, региони, обединения и на всяка страна с многонационални и транс национални корпорации в системата на световното стопанство. Субекти на МИО са отделните страни, регионални икономически групировки, големите международни корпорации и МИФО. Механизмът се изгражда от правни норми и инструменти за тяхната реализация – икономически договори, споразумения,конвенции.

В исторически план може да се каже че водят своето начало от Римската империя. Основите на съвременното световно стопанство и МИО се слага промишлената революция в края на 19в. Новите отношения се формират по въздействието на военната сила, а не на силата на капитала. След разпад на бившата социалистическа система световното стопанство започва да се формира като единна система. В новия век световното стопанство стартира с следните характерни особености:

 1. глобални мащаби

 2. тотално господство на пазарни принципи

 3. Задълбочаващо се МРТ

 4. интернационализация на производството и капитала

В резултат на МРТ се засилват взаимовръзките на националните икономики, а нормалното развитие на всяка страна става невъзможно без външен фактор и това явление е прието да се нарича интернационализация на стопанския живот. Тя преминава различни етапи, първоначално засяга сферата на обръщението Периода 18 – 19в МИО разширяват своите граници без да променят механизма на търсенето и предлагането. Като основни признаци може да се посочи:

 1. както националните пазари, МИО се характеризират с конкуренция между стоките и услугите

 2. една от основните форми на МИО – международната търговия се проявява по формата на световни стокови пазари

 3. МИО предполагат изграждане на собствена инфраструктура – спец.инст.

 4. МИО постепенно се монополизира

 5. те не са изцяло освободени от международна регионална и държавна намеса

Основа и механизъм в дейността на участниците в МИО става маркетинговия подход, защото не е достатъчно да се анализира само собствения пазар е не необходимо да се изучава, оценява и прогнозира. Международните пазарни отношения за разлика от националните са под влиянието на следните фактори:

 1. просторните мащаби на световната икономика предполагат по голяма значимост на трансграничните проблеми

 2. по малка мобилност на някои производствени фактори – природни ресурси

 3. използването на чужди валути усложнява разплащанията - изисква наличието на валутен пазар

тези фактори принуждават участниците в МИО да внасят корективи в принципите и методите на своята пазарна икономическа политика.

В началото на новия век в световното стопанство и МИО се оформиха редица устойчиви тенденции:


Други реферати:
Делфи
Дигитална конверсия на традиционни информационни ресурси
Динамични библиотеки в 32 битова (Visual C++ 6.0) и многозадачна (NT) среда.
Дисплеи. Видеомонитори. Общи сведения и др
Дисциплини за планиране


Изтегли рефератаДисциплини за планиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия