Международни валутно-финасови отношения

МЕЖДУНАРОДНИ ВАЛУТНО-ФИНАНСОВИ ОТНОШЕНИЯ

1.

ВАЛУТЕН КУРС (ВК)

ВК е цената на нац. парична единица на дадена страна, изразена в съответното количество нац. парични единици на друга стана. ВК е разменно обменно съотношение на две далути. ВК е цената на една валута изразена в др. валута. Вк е съотношението в което се извършва взаимната размяна м/у две валути.

КОТИРОВКА- е начина на изразяване на курса м/у две валути. Тя бива пряка и косвена котировка.

ПРЯКА КОТИРОВКА- цената на единица чужда валута изразена в местна валута. КОСВЕНА КОТИРОВКА- цената на местната парична единица изразена в съответните количества чуждестранна валута. Традиционно се прилага пряка котировка.

КУРС КУПУВА- курсът по които даденият посредник е готов да заплати за определен вид валута.

КУРС ПРОДАВА- цената по която се продава дадена валута.

МАРЖ-е източник за реализиране на печалбата на финансово-валутни послредници. Клиентът губи от маржа.

ГОЛЕМИНАТА на маржа зависи от обема на сделката. Колкото по- големи са обемите толкова по- малки са маржовете,, защото се разчита на оборота. Колкото са по- малки обемите толкова маржовете са по- големи.

КОНКУРЕНЦИЯ- колкото е по- силна конкуренцията м/у валутните посредници толкова по- малки са маржовете, и обратното- колкото по- слаба е конкуренцията толкова по- големи са маржовете.

Състоянието на валутния пазар зависи от стабилността на валутния пазар, колкото по- нестабилен е той толкова по- малък е маржа. А когато е стабилен марва е по- малък.


КРОС-КУРС-пресечен, кръстосан курс. Т.е курсът м/у две валути изчислен възоснова на курсовете на всяка една от тях към трета валута.

Крос курсът се използва от валутните арбитражисти с цел да се спечели от разликата м/у цените на един и същ актив по едно и също време но на различните пазари. Да се купи даден актив там където цената е най- ниска и да се продаде там където е най- висока. АРБИТРАЖЪТ е основният уравновесителен фактор които допринася един и същ актив на различните пазари да се изравнява.2.

ОСНОВНИ КУРСООБРАЗУВАЩИ ФАКТОРИ. (КОФ)

КОФ- факторите от които зависи валутния курс ( равнището и динамиката). Въздействие оказват много и разнообразни фактори- икономически, неикономически, политически, психологически, природни явления, катаклизми.

След като валутния курс е вид цена, то той се формулира на пазара под въздействието на съотношението м.у търсене и предлагане и на текущото изменение на това съотношение.

ВАЛУТНА ТЕОРИЯ

Нац. валутен пазар на всяка една страна участва местната валута във всяка една сделка. Всяка покупка на чужда валута е същевременно и продажба на местна валута, и всяка продажба на чуждестранна валута е и покупка на местна валута. Всяко търсене на чуж. валура е и предлагане на местна валута. Предлагането на чуж. валута е и търсене на местна валута.

Така се опростяват по- сложните валутни отношения до търсене и предлагане на местна валута, което позволява измененията в съотношение м/у търсене и предлагане на местна валута. Участниците на пазара са 2 групи:

-тези които търсят чужда с/у местна валута

-тези които предлагат чужда валута с/у местна.

Групата на лица търсещи да закупят чужда валута:

-фирми вносители, които заплащат вноса в чужда валута.

-местни фирми и субекти(резиденти) които заплащат услуги, оказани от чуждестранни лица, вносители на услуги и тези които са вносители на услуги са нерезиденти. Внос на стоки- видим внос. Внос на услуги- невидим внос.

-местни юридически лица които имат да погасяват кредити от чужбина в чуждестранна валута.

-местни лица- юридически коит осъществяват инвестиции в чужбина „износ на капитал”

-физически лица, местни лица „резиденти” на които предстои пътиване в чужбина.

Група от лица, които предлагат за продажба чужда валута и търсят да закупят местна.

-фирми износители с приходи от чужда валута.

-фирмите вносители са купувачи на на чужда валута и продавачи на местна валута и обратното.

-износители на услуги от местни лица получаващи приходи в чужда валута.

-местни лица- юридически, които са предоставили кредити на резиденти( на чужденци) и получават приходи.

-чуждестранни инвеститори- закупуват активи в местна валута.

-физически лица- нерезиденти които посещават страната и обменят валутата си с/у местна.

-финансови посредници- купуват и продават чуждестанна валута.

ТЕНДЕНЦИИ

Постоянното увеличаване на относителния дял на валутните сделки които се сключват м/у финансови посредници е над 90%.

Спада в относителния дял на финансови посредници и краен клиент, което означава че все по- малка част от валутните операции са пряко свързани с движението на стоки, а повече с движението на капитал.

Всяко неравновесие на платежния баланс на страната означава че е на лице изменение на съотношението м/у търсене и предлагане на чуждестранна с/у местна валута.

Съотношението м/у търсене и предлагане на валута зависи от състоянието на платежния баланс на страната към чужбина.

Платежния баланс на дадена страна е съотношението м/у приходите които се реализират от чужбина и плащанията към чужбина,които извършва страната за определен период от време.

Ако платежния баланс на страната е пасивен сумата на плащанията надвишава сумата на


Други реферати:
Приятелството
Трябва ли условията на живот да оправдават постъпките на човека
Човек е всичко, всички възможности
Учителят прави училището
Свободен ли съм щом съм длъжен


Изтегли рефератаСвободен ли съм щом съм длъжен - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия