Международноправен режим на Черно море

МЕЖДУНАРОДНОПРАВЕН РЕЖИМ НА ЧЕРНО МОРЕ


1 Понятие за международноправен режим.

2 Пространства, попадащи под международноправен режим.

Морските пространства могат да бъдат класифицирани според правния статус на три категории:

А)първо, пространства, които са под суверенитета на крайбрежна държава и са съставна част от нейната държавна територия – вътрешни морски води (териториални), архипелажни води, разположени по посока на брега от изходните линии, приети за отчитане ширината на териториално море;

Б)второ, международни (или общи) пространства, които могат да се използват от всички държави на равноправна основа - открито море (моретата и океаните извън пределите на териториалното море), район на морско­то дъно и въздушното пространство над него;

В)трето, пространства със смесен правен режим, които попадат под юрисдикци­ята както на крайбрежната държава, така и на международното право - континентален шелф и изключителна икономическа зона.


3 Понятие за ММП.

ММП е система от принципи и норми, определящи режима, уреждащ отношенията между субектите на МП, възникващи в съответствие с техните действия, осъществявани в моретата и океаните. Прилагат се общопризнати принципи и норми, а също и отраслови принципи, включени в свободата на откритото море: свобода на корабоплаването в открито море, свобода на полетите над открито море, право на мирно преминаване през териториално море, право на транзитно преминаване през международните проливи и прелитането над тях, право на изследователска дейност и риболов.

Източниците на международното морско право са:

  1. межднародни договори (двустранни и многостранни) и

  2. международноправнате оби­чайни норми.

Наред с държавите влияние върху формирането на нормите на международното морско право оказват и международните организации. Особено значимо е участието наред с ООН на Международната морска организация (ИМО), в рамките на която се paзpaбoтват проекти на конвенции в областта на опазване здравето на човека в открито море, предотвратяване на замърсяването на морската среда и други екологични проблеми, безопасността на корабоплаването и т. н. Норми на между­народното морско право се разра6отват и от Международния морски комитет, междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО, Международния съвет по изследването на моретата, Международната организация за_морски спътникови връзки и др., имащи също така значение за развитието на международното сътрудничествои изучаването на моретата и океаните.

Две женевски и една ямайска конвенции, Уставът на ООН и редица конвенции уреждат действията и правопорядъка в открито море, териториално море, прилежащи зони, правен режим на проливи, държави архипелази, изключителна икономическа зона и т.н.

Морските пространства се класифицирт според правния статус на три категории:
1. пространства под суверенитета на крайбрежна държава и са съставна част от нейната държавна територия (вътрешни морски води, териториални води, архипелажни води);

2. международни (общи) пространства – могат да се използват от всички държави на равноправна основа (открито море, район на морското дъно и въздушно пространство над него);

3. пространства със смесен правен режим (континенталният шелф и изключителната икономическа зона);

Своеобразен правен статус имат международните проливи и канали.

№4 Правен режим на вътрешните морски води.

Съгласно чл. 8 от Конвенцията на ООН по морско право вътрешни води са част от територията на крайбрежната държава, разположени м/у сушата и териториалното и море. Към вътрешните морски води се отнасят: морета, напълно обкръжени от сушата на една и съща държава и морета цялото крайбрежие на които и двата бряга на


Други реферати:
Проблемно поведение
Психични процеси и нервни процеси
Психодиагностика
Психологическа природа на потребностите
Психологически аспекти на личността на учителя


Изтегли рефератаПсихологически аспекти на личността на учителя - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия