Международноправен режим на Черно море

вътрешни води, или да спре на котва в такъв рейд, или акостира в такова пристанищно съоръжение. Преминаването трябва да бъде непрекъснато и бързо. Крайбрежната държава има право да предприема необходимите мерки за недопускане на немирно преминаване.

Юрисдикция на борда на чуждестранния кораб, преминаващ през териториално море, крайбрежната държава по правило се въздържа и не упражнява. Наказателната си юрисдикция за извършено престъпление на борда на кораб по време на преминаване, крайбрежната държава упражнява само в случаите: когато последиците на престъплението се разпростират върху нея; когато нарушава спокойствието в страната или добрия ред в териториално море; когато е поискано съдействие от съответните лица (капитана на кораба и др.); когато е необходимо да се приемат мерки за пресичане на незаконно пренасяне на наркотчни средства или психотропни вещества. Гражданска юрисдикция по отношение на лица на борда на чуждестранен кораб крайбрежната държава не може да упражнява, спирайки или отклонявайки кораб, преминаващ през териториалното море. Може да вземе изпълнителни мерки за арест на такъв кораб. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право военните и другите държавни кораби, използвани за нетърговски цели, се ползват с имунитет срещу наказателната и гражданската юрисдикция на крайбрежната държава.


6 Правен режим на континенталния шелф.

Континенталният шелф на крайбрежната държава е продължението
на морския бряг под водата, включващ повърхността на морското дъно
и недрата на подводния район, който се разпростира отвъд териториалното море до външният ръб на окрайнината на континента или на разстояние до 200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното и море.  

   Окрайнината на континента включва потопеното под водата продължение на земната маса на крайбрежната държава и са състои от повърхността на морското дъно и недрата на шелфа. Крайбрежната държава установява външния ръб на окрайнината на континента там, където тя се разпростира отвъд 200-те мили. Установените точки съставляващи външните граници на континенталния шелф на повърхността на морското дъно са разположени или на разстояние не по-голямо от 350 мили или на разстояние не по-голямо от 100 мили от 2500 метровата изобата.

   Външната граница на континенталния шелф не надхвърля 350 мили от изходните линии от които се измерват границите на териториалното море, крайбрежната държава прокарва външни граници на нейния континентален шелф там където той се разпростира на разстояние по-голямо от 200 мили от изходните линии, и предоставя информация на комисията за континенталния шелф и депозира при ген. секретар на ООН карти и геодезически данни чрез които външните граници на континенталния шелф са описани трайно.

   Крайбрежната държава упражнява в континенталния шелф суверенни права за промишлено проучване и експлоатация на природните ресурси. Ако не използва правата си никой не може да предприеме тези дейности без нейно съгласие. Правата на крайбрежната държава върху континенталния шелф не засягат правния статут на покриващите води или на въздушното пространство над тези води.

   Всички държави имат право да полагат подводни кабели и тръбопроводи върху континенталния шелф съгласно установените разпоредби, със съгласието на крайбрежната държава, тя разрешава и контролира сондирането в континенталния шелф.

   Делимитацията на континенталния шелф между държави със срещуположно положение или прилежащи брегове се извършва по споразумение въз основа на международното право, до постигане на крайно споразумение се полагат условия за постигане на временно договаряне.


7 Режим на изключителната икономическа зона.

Съгласно чл. 55 на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. „Изключителната икономическа зона представлява район, намиращ се извън пределите на териториалното море и граничещ с него, който попада под установения от Конвенцията особен правов режим, съгласно който правата и юрисдикцията на крайбрежната държава и правата и свободите на другите държави се регулират от съответните положения на настоящата Конвенция“.


Други реферати:
Електронни таблици
Енергонезависими памети
Еталонен седем слоен OSI модел
Запаметяващи устройства.
Запознаване с база данни


Изтегли рефератаЗапознаване с база данни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия