Международноправен режим на Черно море

В изключителната икономическа зона крайбрежната държава упражнява суверенни права с цел проучване, разработване и запазване на природните ресурси, както живите, така и неживите, намиращи се на дъното, в неговите недра и в покриващите го води, а така и с цел управление на тези ресурси и по отношение на други видове дейности по икономическото проучване и разработка на посочената зона, такива като производство на енергия по пътя на използване на водите, теченията и ветровете.

На крайбрежната държава се предоставят определени суверенни права и юрисдикция, които тя осъществява в точно изпълнение на разпоредбите на конвенцията. Юрисдикцията, предвидена в съответните положения на Конвенцията, е по отношение на: създаване и използване на изкуствени острови, установки и съоръжения; морските научни изследвания; защита и опазване на морската среда; други права и задължения, предвидени в Конвенцията. Съгласно чл. 57 ширината на ИИЗ не трябва да превишава 200 морски мили, отмерена от изходните линии, от които се отмерва териториалното море. Крайбрежната държава в ИИЗ има изключителното право да изгражда, а така също да разрешава и регулира създаването, експлоатацията и използването на изкуствени острови, установки и съоръжения, които могат да препятстват осъществяването на правата на крайбрежната държава в зоната. Крайбрежната държава в ИИЗ има изключителната юрисдикция над такива изкуствени острови, установки и съоръжения, в т.ч. юрисдикцията по отношение на митническите, данъчните, санитарните и емиграционни закони и правила, а така също законите и правилата, отнасящи се до безопасността.

Всички държави се ползват в изключителна икономическа зона от свободите на корабоплаване и прелитане, полагане на кабели и тръбопроводи и от други международно правомерни начини за използване на морето, съвместими с разпоредбите на конвенцията. Другите държави са длъжни да зачитат правата и задълженията на крайбрежната държава и да спазват законите и правилата, приети от нея в съответствие с конвенцията. Споровете се решават на основата на справедливостта, като се зачитат интересите на страните и на международната общност. Разграничаването на ИИЗ между държави със срещулежащи или прилежащи брегове става със сключване на международен договор. Повече от 80 държави имат изключителна икономическа или риболовна зона.

По отношение на българската изключителна икономическа зона в Черно море в нашия закон за морските пространства са възпроизведени основните положения и разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.


8 Международноправен режим на открито море.

В пространствено отношение открито море е частта от морското пространство която започва от външната граница на териториалното море на крайбрежната държава. Изхождайки от това и от развитието на международното морско право откритото море може да се определи като всички части на морето които не влизат нито в икономически зони нито в териториалното море или вътрешните води на някоя държава, нито в архипелажните води на държавите архипелази.

Никоя държава няма право да подчини каквато и да е част от откритото море на своя суверинитет. В духа на международното право е провъзгласен и принципа че откритото море се запазва само за мирни цели. Особено значение за международния правен статут на откритото море е принципът за свобода на откритото море. Това означава че всяка държава въз основа на пълното равенство има право да се възползва от свободите предвидени в конвенцията от 1982г. независимо дали тя има излаз на море или не. Имат се в предвид свободата на корабоплаване, полети, прекарване на тръбопроводи и кабели, риболов, създаване на изкуствени острови и други съоръжения, научни изследвания.

Всяка държава била крайбрежна или без излаз на море има право да упражнява корабоплаване в открито море с кораби под нейно знаме на които издава документи удостоверяващи това. Корабът плава само под знамето на една държава и се


Други реферати:
Списание
Сравнение между езиковите политики на балканските държави
Сравнителна характеристика на образователните системи на България и САЩ
Стилистика на съвременния български език
Суперсегментна система на съвременния български език. Ударение.


Изтегли рефератаСуперсегментна система на съвременния български език. Ударение. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия