Международноправен режим на Черно море

подчинява в открито море на нейната изключителна юрисдикция. Никои кораб не може да променя своето знаме по време на плаването или при престои в пристанище или на котвена стоянка, освен в случаите на действителна промяна на собственост и регистрация. Това не засяга корабите на официална служба към ООН, нейните организации, международната агенция за атомна енергия, плаващи под знамето на организацията. Военните кораби и тези, които се използват изключително за държавна нестопанска служба, се ползват в открито море с пълен имунитет от юрисдикцията на която и да е държава, освен държавата на знамето.

Всяка държава води корабен регистър съдържащ имената на корабите, техните данни, осъществява своя юрисдикция върху всеки кораб, капитан и екипаж, взема мерки по осигуряване на безопасността на море. Държавите си сътрудничат при преследване на пиратството в открито море, незаконна търговия с наркотици извършвана в открито море, при съхраняване на живите ресурси в района на открито море. Пиратство е всеки неправомерен акт на насилие, задържане или грабеж, извършен с лични цели от екипажа или от пътниците на частен кораб или на частно въздухоплавателно средство в открито море или на място, което не е подчинено на ничия юрисдикция. Всяка държава има право да завземе пиратски кораб или въздухоплавателно средство.


Всички държави имат право техни граждани да се занимават с риболов в открито море при спазване на определени разпоредби. Всички държави имат право да полагат подводни кабели и тръбопроводи. Преследването на чуждестранен плавателен съд може да бъде предприето когато властите на крайбрежната държава имат достатъчно основание да вярват, че този кораб е нарушил законите на тази държава.


9 Понятие за затворени и полузатворени морета

Затворени и полузатворени морета – заобиколено от няколко държави, не може да се използва за транзитно преминаване в други морета (Черно и Балтийско море).

Понятието "затворено море" е прието в договорната практика в края на XVIII в. и началото на XIX в. Съгласно възприетата конвенция (приета в международноправната доктрина и днес), принципът на откри­тото море не се прилага напълно към затворените морета, тъй като пред­вижда ограничения за военните кораби на некрайбрежните държави.

Затворени морета са Черно и Балтийско море, чиито правен режим е пряко свързан с правния режим на черноморските и балтийските проли­ви. В редица случаи тези морета се наричат още полузатворени или регио­нални.

През XX в. във международноправната доктрина концепцията за за­твореното море получава развитие, предвиждайки и специална правна защита на морската среда, както и правното уреждане в съответният ре­гион на риболова в затворените и полузатворените морета.

Конвенцията на ООН по морско право от I982 г. въплътява следното определение, "затворено или полузатворено море означава залив, басейн или море, заобиколено от две или повече държави и свър­зано с друго море или океан с тесен проток, или състоящо се изцяло или предимно от териториални морета и изключителни икономически зони на две или повече крайбрежни държави". Конвенцията не предвижда конкретен правен режим, а препоръчва на държавите, граничещи със затворени или полузатворени морета, непосредствено или посредством подходяща регионална организация да се стремят към координиране, стопанисване и съхраняване на живите ресурси, към защита и опазване на морската среда, към съвместни научни проучвания, а също така и към сътрудничество с некрайбрежни държави и международни органи.


10 Делимитация на черноморските пространства.

Делимитацията е договорно определяне на линията на държавната граница и нанасянето и върху географската карта. Съвременната политическа география на Черно море се определя от следните факти и обстоятелства:

-Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.;

-формата и размерите на акваторията му;


Други реферати:
Транскортикална сензорна афазия
Тъкани. Определение и видове
Тютюнопушене, наркотици, алкохол
Устойчивост на растенията
Устройство на око


Изтегли рефератаУстройство на око - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия