Международноправен режим на Черно море

многостранни договори за опазване на Черно море сключени между договарящите се страни трябва да са съвместими с конвенцията.

По-нататък в конвенцията са изложени отделни членове които се отнасят до предотвратяване на:
1)  замърсяване с опасни вещества и материали.

2)  замърсяване от източници разположени на сушата.

3)  замърсяване от кораби.

4)  замърсяване и отстраняване на замърсяване при извънредни произшествия.

5)  замърсяване чрез дъмпинг.

6)  замърсяване от дейности по континенталния шелф.

7)  замърсяване от или чрез атмосферата.

8)  замърсяване с опасни отпадъци при трансгранични течения.

За постигане на целите на тази конвенция договарящите страни установяват Комисия по опазване на Черно море от замърсяване , където всяка държава е представена от един представител. Председателството е на ротационен принцип по азбучен ред на държавите съгласно английската азбука и е за срок от една година. Председателя не може да бъде представител на своята държава а се замества с друг за срока на председателстването.

Функции на Комисията:

  1. насърчава прилагането на тази конвенция.

  2. препоръчва необходимите изменения на конвенцията.

  3. изработва критериите по отношение на замърсяването , контрола и предотвратяване на замърсяването.

  4. сътрудничи с компетентни международни организации за постигане на целите на конвенцията.

Решаването на споровете между договарящите страни става чрез преговори или други мирни средства по техен избор.

Към конвенцията има 3 протокола с приложения:

  1. Протокол за опазване на морската среда на Черно море от замърсяване от източници , разположени на сушата.

  2. Протокол за сътрудничество в борбата със замърсяването на морската среда на Черно море с нефт и други вредни вещества при извънредни произшествия.

3)  Протокол за опазване на морската среда на Черно море от замърсяване чрез дъмпинг.


15 Организация за Черноморско икономическо сътрудничество- цели, задачи и организационно устройство.

На 25 юни 1992 г. единадесет страни от Черноморския регион, включително България, подписват т. нар. “Истанбулска декларация” за учредяване на Черноморското икономическо сътрудничество /ЧИС/. До 30 април 1999 г. ЧИС функционира като регионална икономическа инициатива с основна цел оказване на съдействие за стопанско развитие и сътрудничество между страните-участнички. През този период ЧИС изпълнява главно ролята на междуправителствен форум за многостранно икономическо сътрудничество, като решенията нямат правно-обвързващ характер. 

От 1 май 1999 г. започва да функционира Организацията за Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС). Тя координира и подпомага сътрудничеството на страните-членки във следните области: търговия и икономическо развитие; банково дело и финанси; комуникации; енергетика; транспорт; туризъм; земеделие; здравеопазване и фармацевтика; опазване на околната среда; наука и технологии; статистика и икономическа информация; борба с организираната престъпност, тероризма и нелегалния трафик на хора, наркотици и радиоактивни материали; гранично-пропускателен режим и митнически въпроси; контакти между хората. 

Основен орган на ЧИС е Съветът на министрите на външните работи на страните-членки, който провежда редовни заседания два пъти годишно. Конкретните проекти и програми се разработват в 14 работни групи. Съвместните проекти се подпомагат от специално създаден


Други реферати:
Съвременните донкихотовци
Ролята на вещите в художествения свят на Тавански спомен
Омировото отношение към героите от Илиада
Проблемът за себеразрушението на личността в романа Тютюн
Пространно житие на Кирил


Изтегли рефератаПространно житие на Кирил - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия