Международноправен режим на Черно море

Фонд за предпроектни проучвания. Съществена роля за подпомагане на регионалната търговия и инвестиции има Черноморската банка за търговия и развитие със седалище в Солун, Гърция. 

Приоритетно значение за ЧИС има сътрудничеството с Европейския съюз. ЧИС активно си  сътрудничи с Икономическата комисия на ООН за Европа, ФАО, Световната банка и Световната търговска организация. 

Страни-членки: Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Руската Федерация, Турция, Украйна и Сърбия. 

Наблюдатели: Австрия, Беларус, Германия, Египет, Израел, Италия, Полша, САЩ, Словакия, Тунис, Франция, Хърватска и Чехия.  

ЧИС има подписани договори за секторно сътрудничество със Съюза на асоциациите за международни превози в региона на Черноморско икономическо сътрудничество ЧИС-САМП, Асоциацията на пристанищата в Черно и Азовско море; Международната асоциация на корабособствениците в Черно море, Асоциацията на производителите на компаниите, извършващи ремонт на кораби в Черноморския регион, Регионалната общност в областта на комуникациите; Черноморската университетска мрежа.


17 Международни споразумения в корабоплаването.

Мирно уреждане на международните спорове - несъдебни средства: Между държавите винаги е имало, има и ще има различия. Поради това е устава на ООН има една глава, озаглавена "Мирно уреждане на споровете". В него е посочено, че при всеки спор, който би могъл да застраши мира, трябва да се реши чрез мирни средства -преговори, анкета, посредничество, помирение, арбитражи, съдебно уреждане, регионални органи или спогодби, или чрез други мирни средства по техен избор. Съветът за сигурност, когато счита за необходимо, поканва страните да уредят спора си посредством такива средства.

Мирното уреждане на международните спорове е един от основните принципи на МП. Основното разграничение на тези средства е на: съдебни и несъдебни. Съгласно Конвенцията по морско право несъдебните средства са:

1) Преки дипломатически консултации и преговори за мирно — писмени и устни.

2) Международна помирителна процедура, която може да бъде във формата на:

а) посредничество; б) добри услуги.

Общото е, че при спор между две страни, една трета незаинтересована страна или международна организация се стреми към намиране на изход. При посредничеството се касае не само за създаване на условия, но и пряко участие за търсене на компромис.

3) Анкетни и следствени комисии - анкетата е установяване на един юридически факт, на едно настъпило събитие. По равно от двете заинтересовани страни. Следствената комисия не само констатира, но и търси причините за това, т.е. кой е виновен. Могат да участват не само заинтересованите страни, но и неутрални участнички.

4) Помирителни комисии - на равна основа неутрално избрани, посочени от страните лица дават оценка на спора. Тяхното мнение няма юридически задължителен характер, но е трудно да не се съобразят.

5) Регионални органи - само за определен регион и то по конкретен въпрос.

Международен арбитраж: За разлика от решенията на анкетните и помирителните комисии, решенията на арбитража са задължителни, тъй като той е съд. Спорещите страни са свободни да отнесат един въпрос на арбитраж, но не са свободни да не се съгласят с решението му. Арбитражите обикновено се занимават със спорни въпроси: 1) за специален арбитраж те. по конкретен въпрос; 2) общ арбитраж - обща клауза, не за конкретен спор, т.е. ако възникне такъв; 3) в Хага има постоянен международен арбитраж.

Преимуществата на арбитража са: 1) изборност на състава; 2) по-широко прилагане на принципа "според справедливостта и доброто"; 3) по-малка властност, тъй като няма писани правила, което води до по-голяма бързина, обективност; 4) спорове не само между държави, но и други субекти на МП. Решенията са точно толкова юридически задължителни, колкото на всеки съд.Други реферати:
Проектиране на екипи
Предприемачество
Фирмени стратегии
Производствена практика
Проблеми при работата с хора


Изтегли рефератаПроблеми при работата с хора - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия