Мениджмънт на човешките ресурси

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

I курс, Бизнес администрация

ЛЕКЦИЯ №2



I.Различия м/у Човешките ресурси и Материалните ресурси

Човешките ресурси се отличават съществено от материалните ресурси на производството по няколко признака:

1.За да стане човешки ресурс, да придобие способността да влага определена по качество и големина работна сила, за всеки индивид държавата и работодателят правят дългосрочна инвестиция. С технологичния прогрес, инвестициите в човешките ресурси постоянно се увеличават. Това реално причислява хората към относително най – скъпите ресурси в организацията.

2.Човешките ресурси са фактор – мултипликатор по отношение на всички останали фактори за развитие и усъвършенстване на производството и повишаване ефектиността му. От тяхното качество зависи конкурентноспособността на ОРГ. финансовите резултати от нейната стопанска дейност.

3.За разлика от веществените ресурси, които реагират по еднакъв начин на всички команди, то поведението на човека в производствения процес зависи от въздействията отправени към него, от неговите специфични интереси, от характера му, способностите, нагласите, личните качества, култура и очаквания. Поведението на хората в процеса на работа пного често се различава от очакванията на работодателя.

4.Човешките ресурси са живи същества, които имат свои материални, социални и духовни потребности. Като такива, те притежават чувство за справедливост и му се подчиняват безусловно. Справедливите решения (според схващанията на хората в трудовия процес) оказват положително влияние върху тяхното поведение. Прави ги склонни да работят за постигане целите на ОРГ. Докато несправедливите решения, които пряко или косвено ги засягат, в много случаи могат да бъдат причина човешките ресурси да се превърнат в реална пречка за постигане на набелязаните цели. ЧР са ресурси като всички останали, но заедно с таво те притежават достатъчно специфични характеристики, за да изискват специфичното им третиране от страна на работодателя и неговата администрация.

II. Принципи за управление при УЧР


1.Човешките ресурси са най – важните активи, които притежава една организация, и тяхното ефективно управление е ключът към успеха й.

2. Успехът е възможно да се постигне, само ако политиките и процедурите относно работната сила в ОРГ. , са свързани тясно и допринасят възможно най – много за постигане на корпоративните цели и стратегическите планове.

3.Корпоративната култура и ценности, климатът в ОРГ. и управленческото поведение, което произлиза от тази култура, оказват голямо влияние за постигане на съвършенство. Следователно тази култура трябва да се управлява, което означава, че ценностите трябва да се сменят или подсилват, а това изисква непрекъснато усилие, започвайки от върха, за възприемане и поддържане на тези ценности.

4.УЧР е стратегически подход за набиране, мотивиране, развитие и управление на човешките ресурси в ОРГ. То е устемено към формиране на подходяща корпоративна куртура и прилагане на програми, които рефлектират и поддържат ценностите на управлението, осигурявайки неговия успех. УЧР е по – скоро проактивно, отколкото


Други реферати:
Въведение в Маркетинга
Маркетинг-пищови
Стратегически маркетинг
Дистрибуционна политика
Маркетинг


Изтегли реферата



Маркетинг - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия