Местна администрация

Местна администрация,

/гл.7 от Конституцията на България , ЗМСМА/

Увод

Основните нормативни актове, които уреждат правната самостоятелност на общините и процесите, свързани с местното самоуправление и местната администрация са:

  • Конституция на Република България;

  • Закон за местното самоуправление и местната администрация;

  • Закон за местните данъци и такси;

  • Закон за общинския бюджет;

  • Закон за общинската собственост;

  • Закони за държавния бюджет на Република България.

На първо място, местното самоуправление на общините е гарантирано от Конституцията, според която:

  • Република България е парламентарна република с местно самоуправление.

  • Територията на страната се дели на общини и области.

  • Общината е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление.

Законът за местното самоуправление и местната администрация урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация. Според този закон, орган на изпълнителната власт на общината е кметът, който се избира пряко от населението. Кметът организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите. Кметът утвърждава Устройствен правилник на общинската администрация, в който конкретно регламентира и функциите и задачите на дирекциите, отделите и секторите, които работят по предоставяне на административни услуги на гражданите. Кметът назначава безсрочно секретар на общината, който организира


Други реферати:
Образът на човека в Илиада XXIV песен
Прометей-богоборец и човеколюбец
Българският език-индоевропейски език
Как се пише есе
Наклонение на глагола


Изтегли рефератаНаклонение на глагола - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия