Местни органи на властта

МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА ВЪПРОС №12

Самоуправлението на гражданите постепенно поема функции от държавата въз основа на съвместно приеманите закони. Това не ликвидира нуждата от институции. Възникването и утвърждаването на правни понятия и принципи изискват наличие на правни институции, които правят възможно уреждане на конфликтите при сблъсъкът на интереси между различните социални слоеве и граждани, без да се пробягва до груба сила

Чрез самоуправлението се цели да не се допусне отчужденост на държавния апарат от народа. Теоретическият проблем КОМУ СЛУЖИ ДЪРЖАВАТА тук се свежда до практическата задача КАК ДЪРЖАВАТА ПРАВИ ТОВА , С ПОМОЩТА НА КОИ ИНСТИТУТИ.

Доколкото животът непрекъснато се усложнява, дотолкова има обективна необходимост от непрекъснато усъвършенстване на структурите и функциите на държавата. Демократичната държава се изгражда на принципа на пълната автономия на общините

Съгласно чл. 135(1) Територията на Република България се дели на общини и области. Териториалното деление и правомощията на столичната община и на другите големи градове се определят със закон. Член 136(1) декларира че : Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление , така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. (2) Границата на общините се определят след допитване до населението.(3) Общината е юридическо лице. Конституцията позволява общините да се сдружават.

В чл. 138(3) се посочва, че Държавата чрез средства от бюджета и по друг начин подпомага нормалната дейност на общините.

Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност. Тя има самостоятелен бюджет. Постоянните финансови източници на общината се определят със закон. Органи на местното самоуправление са Общинските съвети, които се избират за срок от 4 години. Те гласуват общинския бюджет, основните данъци, такси и глоби, решава проблеми по благоустройството, здравеопазването и образованието, определя приоритетите на приватизацията и т.н. Общинските съвети могат да оспорват пред съда актовете и действията, с които се нарушават техните права( чл. 145). Организацията и редът на дейността на органите на местно самоуправление и на местната администрация се определят със закон.( чл. 146)

12.1

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира за сорк от 4 години. В отделните населени места над 250 човека също се избира кмет, а в селата под това число той се назначава.Кметът в своята дейност се ръководи от закона , актовете на общинския съвет и решенията на населението. Гражданското общество основно се представя от партийната система и недържавните органи и организации. Партийната система РБ е много раздробена. Регистрирани са над 300 партии, повечето от които са с кухи структури. Това затруднява политическия диалог, обърква избирателя и разпилява гласове при важни избори.

Областна администрация е начело с областен управител , който осигурява провеждането на държавната политика, защита на националните интереси, на законността и на обществения ред,осъществява административен контрол, отменя незаконни решения

на кметове и т.н.

Интерес за нас представлява Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към МС на РБ. Подпомагана от Щаб на управление на “ Гражданска защита “ и на министерствата на другите ведомства, имащи представители в Постоянната комисия към

органите на местно самоуправление, местната администрация и другите фирми и организации

Постоянните комисии към тях са длъжни:

1.Да изучават условията и причините, които могат да предизвикат бедствия и аварии в съответните територии, предприятия и обекти, да прогнозират последствията и да изясняват начините за борба с тях.

2.Да създадат необходимата организация и готовност за незабавна борба за... Определяне задачите и задълженията на подчинените им органи , организации, поделения и длъжностни лица

3.Вземане на необходимите превантивни мерки за предотвратяване на крупни производствени авариии за ограничаване последиците от ...

4.Да организират и ръководят спасителните и аварийните дейности и ликвидиране ....

Защита на населението и националното богатство чрез:

1.Обучение и подготовка на населението по гражданската защита

2.Информиране и оповестяване на видовете опастности

3.Осигуряване на индивидуални и колективни средства за защита

4.Временно извеждане от застрашени райони или разсредоточване и евакуация

5.Укриване в защитени съоръжения

6.Осигуряване организация, ръководство и провеждане на спасителните и аварийните дейности( ИБ5/95 с.11- Хубава статия със справки, схеми, карти с.110-40)Други реферати:
Същност на организационното поведение
Работна заплата
Същност и функции на труда
Трудов пазар
Пазар на труда–характеристики и специфика на стоката


Изтегли рефератаПазар на труда–характеристики и специфика на стоката - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия