Мета теория

МЕТАТЕОРЕТИЧЕН ПОДХОД НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

Мета теорията може да се определи, като теория за теорията. Началото й поставя Аристотел с метафизиката. От какво се налага развитието на метатеорията на риска? От наличието на множество частни теории на риска и от наличието на множество различни институционални практики на риска.

1.Метатеорията е предназначена да унифицира терминологичния или понятиен апарат, да разкрие логиката, която се съдържа в понятията и да намери, да конструира логическите връзки между определените понятия. Разкривайки естествената логика метатеорията има за задача да доближи естествената логика до логиката, която се съдържа в правните норми и икономическата логика. Логиката на нещата, на закона, на законите на икономиката. Да се обвърже в една обща логическа система. Да се съобрази логическата конструкция, да се усъвършенства.

2.Задача на метатеорията на риска е да направи така, че на термините /понятията/ да се даде такова съдържание, което да повиши ефективността на правните норми или на технологиите. Всяка правна норма по същество е заповед – какво трябва да се прави или не. Като говорим за теория на риска /много различни термини/. Неефективна и неработеща правна регламентация. Различни технологии – в условия на бедствия хората не могат да се разберат, защото има различни правни норми.

  • Първо направление за развитие на метатеорията. Терминология – разбираема от специалисти и неспециалисти.

  • Второ направление – то е насочено към създаване на един изкуствен език, който позволява формализация и използване на математически методи, което ще позволи да се въведат новите информационни технологии. Формализацията изисква теорията на риска и безопасността да бъде отразена в понятия и връзки между тях, които да се подчиняват на математическата логика.

  • В момента, като метатеория на риска – научна дисциплина – теория на риска и безопасността. /

Частните теории на риска са:

І. В зависимост от това дали отчитат фактора “време” съществуващите методи се разграничават на статични и на динамични методи.

Един популярен метод при дългово финансиране на инвестиционни проекти е методът на годишните отчисления от капитала или анюитета. Този метод е широко известен под наименованието анюитетен метод. При него се извършва сравнение на разложената на годишни дялове първоначална инвестиция с производните от нея нетните парични потоци. Т.е. бъдещите годишни плащания породени от днешния дълг, се получават като настоящата стойност на дълга разделим на анюитетния фактор .

В анализа и контрола на риска се използва специфичен метод на класификация – типологизиране. При типологизацията се използва като квалификация – критерии теоретичен модел, който съдържа няколко свойства /белега/, на които трябва да отговаря даден обект.

Основните методи използвани от международните финансови институции са метода на нетната осъвременена стойност и метода на вътрешната норма на възвръщаемост

ІІ. Евристични (експертни) методи се използват при определяне на интензивността на риска за всяко рисково събитие.

1.Методът „Мозъчна атака” може да се използва за определяне източниците на риск, рисковите области и потенциалните рискови събития при всяка от работите по проекта. Методът “Мозъчна атака” има цел да се стимулира група от експерти към


Други реферати:
Вътрешен контрол в общините
Готови теми от конспекта за държавен изпит
Из Животът на философите
Държавна власт
Особености на съвременния свят и приложение на философското образование


Изтегли рефератаОсобености на съвременния свят и приложение на философското образование - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия