Метали и приложение

гръцки език) са група от 80 химични елемента. Те са твърди вещества (с изключение на живака) с висока електропроводимост, характерен метален блясък, ковки и пластични. По отношение магнитните свойства биват диа-, пара- или феромагнитни. В кристалните решетки всеки атом е обкръжен от максимално геометрично допустим брой атоми, между които валентните електрони се движат свободно — т. нар. електронен газ. В твърдо състояние металите имат високосиметричен кристален строеж.

неметалите, при което преминават в положително натоварени йони (катиони). С кислорода образуват главно основни окиси, повечето от които са анхидриди на съответни основи. Всички метали се разтварят в киселини, а някой и в основи. Процесът на разрушаване на кристалната им решетка под действието на химични вещества се нарича корозия.

сплави. В природата се срещат най-често като окиси, сулфиди и карбонати. Получават се от съответни руди главно, чрез редукция при високи температури.

човека и съвременната цивилизация е немислима без тях.

тегло на някои метали

  • Платина.....21,6

  • Злато.......19,3

  • Живак.......13,5

  • Олово.......11,3

  • Сребро......10,5

  • Мед.........8,9

  • Желязо......7,9

  • Калай.......7,3

  • Цинк........4,8

  • Алуминий....2,7
Други реферати:
Насилието в училище
Общуване, социално-психически механизми на общуването
Толерантността-съвременни аспекти
Процедури и етапи на медиацията
Стресът и неговите проявления


Изтегли рефератаСтресът и неговите проявления - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия