Метод на счетоводството

МЕТОД НА СЧЕТОВОДСТВОТО

БАЛАНСОВОТО ОБОБЩАВАНЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТОТОІ. Метод на счетоводството

  1. Същност: Методът е начин, подход за откриване или възприемане на научни познания. Счетоводният метод е съвкупност от способи чрез приложението на които се установява максимално точна изчерпателна достатъчна по обем и в цифрово изражение информация за всички обекти на счетоводно отчитане в тяхната взаимна връзка и за целите на ефективното им управление.

  2. Елементи на методологията на счетоводството:

а) Документирането – чрез него трайно се фиксират стопанските операции и процеси, за да се получи материален носител

б) Оценка – чрез нея се дава израз на обектите на счетоводството с помоща на стойностния измерител – към нея се включват – цена на придобиване, продажна цена, покупна цена = себестойност.

Себестойноста е сбора от всички разходи, които сме направили за единица продукт.

Продажната цена е предполагаемата цена, която биха ни дали на пазара

в) Калкулиране – то е тясно свързано с оценката и се изразява в предварително оценяване на частите, за да се получи стойностна оценка на цялото.

г) Система на счетоводните сметки – те са средство за установяване на състоянието и настъпилите промени в счетоводните обекти през отчетния период

д) Двойно записване по счетоводните сметки – чрез него се постига едновременно отразяване на два равностойни, но противоположни ефекта от стопанските операции посредством записването им по ДЕБИТА на една и по КРЕДИТА на друга счетоводна сметка

е) Инвентаризиране – с помоща му се установява действителното състояние на имуществото на предприятието

ж) Балансово обобщаване – състои се в изготвянето на счетоводния баланс на предприятието


Други реферати:
Фискална политика (пищови)
Що е макроикономика
Платежен баланс
Безработица, инфлация и стопански цикъл
Теория на финансовите кризи


Изтегли рефератаТеория на финансовите кризи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия