Методи на емпирично социално изследване

ТЕМА № 3


МЕТОДИ НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ


Методиката на ЕСИ включва:


Методика на Регистрацията: с нея се осигуря-

ва достоверност на информацията;

Методика на Извадката: осигурява представи-

телността на информацията;

Методика на Анализ на информацията.Методи на Регистрацията: определят се и зависят от източниците на информация – допитване, наблюдение и документални източници. Затова те са три групи методи за регистрация на информацията:

  1. Методи на Допитване;

  2. Методи на наблюдение;

  3. Методи на анализ на документи.

С тях се регистрират: материални и духовни потребности и интереси; състояние на съзнанието на човека, социални нагласи, мотиви и мотивация, експектации, мисли, чувства, намерения, влечения, оценки и самооценки; поведение – постъпки и действия, отношение към социалната среда; характеристики като пол, възраст, т.е. социографически (социоикономически) характеристики.


І. Методи на Допитване: от своя страна те се поделят на методи като: Анкета; Интервю; Тест; беседа; допитване на експерти, групови дискусии, социометрия. Методите на допитване са с най-широко приложение в ЕСИ = около 60 – 70 % от данните се набират с тях. Напр. по данни от 1985 г. В 50 % от случаите се прилага интервю, в 45 % - форма на писмено допитване, в 22 % - допитване на експерти, а в 13 % от случаите – групови дискусии (вж. Empirische Sozialforschung. Frankfurt a.M., NY 1985, s. 16).

При формирането на метода на допитване роля играят две традиции: Статистическа и психологическа. Първата е с ориентация за обществото като цяло, а втората – е ориентирана към индивида и соц.групи (малките групи).

1. Анкета: един от най-разпространените методи за регистрация. За първи път е прилагана от Николо Макиавели (нач. ХVІ в.) а през ХІХ в. e вече на научна основа.

Видове анкети: пощенска с нейната разновидност – журналистическа анкета; пряка анкета (индивидуална и групова); косвена анкета (в последно време определена и като интервю).

а) Пощенска (журналистическа) анкета: нарича се пощенска – защото анкетна карта с инструкциите се праща по пощата; журналистическата анкета е нейна разновидност: с материали (анкети, инструкции) отпечатани в преса, съобщени по радио и пр.

Предимства: имат ниска стойност (като разход на средства) и проста организация – напр. за разпращане на 2000/3000 анкети са необходими 2 – 3 души; има възможности да се проведе на голяма територия и в труднодостъпни места. От 50-те години на 20 в. Расте интересът към Пощенската анкета.

Недостатъци: 1. Трудно гарантират представителност по причина на непълната възвръщаемост на изпратените материали и това е основния проблем при тези анкети. В днешно време се осигурява възвръщаемост 70 – 75 %, но в някои случаи (ако е с адрес до образовани слоеве) – се постига дори 85 – 90 %. За увеличаване на възвръщането на пратените материали може да се влияе по разни начини: чрез предварителен контакт с респондента – с писмо, съобщение по телефона, с обещание за възнаграждение, с ясно оформена анкета, с персонализация на обръщението (то да не е стандартно и безлично) и с повторно обръщение за крайния срок на връщане на анкетата.; също – с разпращане на анкетите към хора с висок образователен и социален статус – именно те са заинтересовани и участват, докато


Други реферати:
Разпространение на водата
Същност на проблема за опазване на околната среда
Техническа безопастност
Екологично опасни вещества
Замърсяване на почвите


Изтегли рефератаЗамърсяване на почвите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия