Методи на вътрешнофирмено и междуфирмено ценообразуване

МЕТОДИ НА ВЪТРЕШНОФИРМЕНО И

МУЖДУФИРМЕНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

НА МЕЖДИННИ ПРОДУКТИКОГАТО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ГЛАВА, ВИЕ ЩЕ

ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА:


  • Особеностите на комплектуващите изделия като обект на ценообразуването


  • Състоянието на проблема за ценообразуването на междинната продукция от гледна точка на фирми с вертикално интегрирана производствена структура


  • Принципите, върху които е изграден и функционира ценовият механизъм при вътрешнофирмените доставки на части, възли и детайли


  • Плюсовете и минусите на различните методи на трансферно ценообразуване


  • Характерното за договорното ценообразуване при междуфирмените кооперирани доставки на комплектуващи изделия


  • Ценовите методики, които се използуват от правителствените контрактори като методично ръководство за определяне на цените по държавни поръчки


Под понятието “продукт” в маркетинга се разбира всичко, което е предназначено за продан и се предлага на пазара. В него се включват както материални, така и нематериални обекти.

Физическите продукти от гледна точка “степента на обработка” обхващат готови и междинни изделия. Тези два вида продукция имат различни възпроизводствени характеристики, т.е. различават се по начина на производство, разпределение, реализация и потребление. Различия от такъв характер неизбежно обуславят някои особености между готовите и междинните продукти като обект на ценообразуването.

В трета глава бяха разгледани трите принципни подхода и респективно трите ценови бази на фирменото ценообразуване (“разходите”, “конкуренцията”, “търсенето”) и съответствуващите на тях методи. Разгледаните методи на ценообразуване по принцип са приложими по отношение на цялото стоково многообразие, което се включва в понятието “продукт”. В този смисъл те са универсални. Особеностите на самата стока и на нейното възпроизводство, обаче определят в крайна сметка кои от различните подходи и методи со все пак основни и най-практикувани в процеса на нейното ценообразуване. От тази гледна точка ценообразуващите методи са конкретни и специфични в зависимост от продукта.

В стопанския оборот на фирмите участвуват както продукти, предназначени за крайна употреба, така и изделия, които са само етап от една производствено-технологична верига и поради тази причина са обект преди всичко на производствено потребление. Ценовата практика борави с различни ценообразуващи фактори и изхожда от различни съображения когато трябва да определя цените на стоките с различно предназначение, т.е. за крайна или междинна употреба.

Заинтересованият читател положително ще намери в тази глава полезни за него неща. Тя му дава възможност да проследи по какъв начин и доколко общовалидните


Други реферати:
Контрол за конституционносъобразност на законите
Концепции за интелектуалната собственост. Концепции за индустриална и художествена собственост
Юридическа логика
Частното и публичното право
Понятието правонарушение от гледна точка на общата теория на правото


Изтегли рефератаПонятието правонарушение от гледна точка на общата теория на правото - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия