Методи за набиране на информацияРазглеждането на психичното като отражение на обективната действителност и като процес на мозъка, анализирането му от гледна точка на неговото възникване и протичане, налагат използването на такива методи, които ще позволят очертаването на същността на тези явления. Невъзможността да съществува идеален метод за научно познание, изисква комплексното използване на система от методи, при което има компенсиране на недостатъците им.

При осъществяване на експериментално психологическо изследване, е необходимо задаването на правилно формулирани въпроси с временни отговори и хипотеза, водени от съответната, отговаряща на предмета на психологическите изследвания, теория. Вероятността на хипотезата, определя начина по-който се организира и провежда изследването, за да се стигне до дадени изследователски резултати, като се спазват определени правила, осигуряващи обективност и достоверност на крайните резултати.

Обособени са два вида подходи – Експериментални и Неекспериментални изследвания. Експерименталните изследвания дават отговор на въпроса за причинно следствените взаимоотношения между отделните променливи в психологията. Експериментът е насочен към разкриване и отчитане на количествената страна на психичните явления. Като метод той се налага от немския психолог Вунд в Лайпциг.

Експериментът има изключително висок престиж в отделните науки. Той е идеалът за научно изследване и синоним за научност. Това се дължи на присъщите на експеримента качества, като: еднозначност, надеждност, обективност, прецизност. Те се отнасят до възможността да се създадат стереотипни, стандартнизирани условия, при които да се наблюдават и най-малките изменения в зависимата променлива.

Към основните особености на експеримента можем да отнесем фактът, че изследователят не е пасивен, той не просто наблюдава, а предизвиква явленията чрез манипулация на определени психични фактори (променливи). Той създава така нареченото експериментално изследване. В определени рамки изследователят контролира явленията и може да проследява влиянието на отделните фактори, да създава многократно една и съща обстановка, да проверява предположения за причинно-следствени връзки.

Създаването на специална експериментална обстановка (избирането на определени експериментални планове) позволява изследваното явление да се наблюдава в относително чист вид, като изследователят контролира влиянието на случайни фактори, които при наблюдението пречат за разкриване на връзки


Други реферати:
Рогозенско съкровище
Теми по география
Сигурността и суверенитета
Финландия
Франция


Изтегли рефератаФранция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия