Методи за набиране на информация

и отношения. При експеримента могат да се контролират степента и начинът за промяна на условията.

Експериментите биват два вида - лабораторен и естествен

Лабораторният експеримент се провежда в специално създадени условия. Целта е максимален контрол върху влиянието на странични фактори и осигуряване изучаването на определена психична функция.

Съществен елемент при лабораторния експеримент за проверка на хипотезата е създаването на експериментален сценарий. Важен момент в сценария са инструкцията, поведението на експериментатора и обстановката. Особено място заемат измервателните процедури – как ще се измерят психологичните факти? Това е проблемът за операционализация на теоретичните понятия и намирането на емпирични индикатори, които ще бъдат непосредствено наблюдавани, описвани измервани.

Предимство на лабораторният експеримент е, че той дава възможност да се вземат предвид не само външните реакции на излседваното лице, но и вътрешните, физиологични реакции.

Слабост на лабораторният експеримент е знанието на изследваните лица, че са обект на изследване. Това в някаква степен уязвява самия експеримент и изисква задължително да се вземе съгласието на индивидите, участващи в експеримент, както и да се предизвика мотивация на сътрудничество. В някой случаи дори е необходимо да се разкрие целта на излседването.

Друг съществен проблем, освен влиянието на самия изследовател, е взаимоотношението „човек – машина”. То води до появата на грешки, които следва адекватно да се отчитат. Работилият с определена апаратурна методика и този, който за първи път се докосва до нея са в различна ситуация. Това дава отражение и върху получените резултати.

Широко приложение и развитие намери и естественият експеримент. Изследванията в областта на социалната психология , на детската и педагогическата психология допринесоха много за обогатяването на този вид експеримент, разработен от Л. Лазурски. Осъществява се в обичайните условия на живот и дейност при децата или играта с тях. Изследваните не знаят, че са обект на изследване. Така се повишава валидността на изследването. Ако все пак това се налага от обстоятелствата, се изискват тяхната мотивация за участие в експеримента. Голямото предимство на естествения експеримент е, че съчетава предимствата на наблюдението и лабораторния експеримент. Иследователските данни се събират чрез наблюдение и самонаблюдение. Често се използват и апаратни и бланкови методики. Както при лабораторния експеримент и тук често се изисква многократно повторение на експерименталната обстановка, за да се повиши валидността на резултатите.

Съществен проблем при използване на експерименталния метод е валидността на резултатите. Различаваме два основни вида – вътрешна и външна валидност. Вътрешната се свежда до създаване на такива условия за


Други реферати:
Краят на предпоследната империя-Разпадането на Русия
Водородът е горивото на бъдещето
Доклад за металите
Марсилски атентат
Група на разтворителите


Изтегли рефератаГрупа на разтворителите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия