Методи за набиране на информация

експеримента, които да гарантират, че именно експерименталното въздействие е породило реакцията, следствието. Външната валидност се отнася до възможността за приложение на резултатите от експеримент при едни условия и група(и) експериментални лица към генералната съвкупност или към други лица и условия. Често постигането на висока вътрешна валидност е в противоречие с постигането на вътрешна валидност. Решаването на този проблем става в процеса на планиране на експеримента, в процеса на избор на експериментален план.

Изследвания, при които не могат пълно да се контролират условията на експеримента, се наричат квазиексперименти. Тези планове дават възможност да се провеждат експерименти при положение, че се знае кои именно променливи не се поддават на контрол. Основен проблем при тях е понижената валидност на експеримента.

Неексперименталните изследвания се делят на – немасови, масови и изследване на отделен случай (case study). Съществуват още полеви, допитващи, оценяващи и архивни изследвания.

При изследвания с малък брой случаи (немасови), за набирането на първична информация се използва наблюдението. То е целенасочено организирано възприемане и регистриране на поведението на изследвания обект или на дадени психофизически феномени свързани с този обект. Различават се несистематично и систематично наблюдение. При несистематичното наблюдение целта е преди всичко за създаването на някаква обобщена картина на индивида или групата, а другата се опитваме строго да фиксираме всички особености на поведението на индивидите в тяхната среда. При извадковото- обръщаме внимание на една черта в определени начини на поведението.

Наблюдението може да бъде без участие или с участие в наблюдаваната дейност на изследваното лице.Възникват някои етични проблеми дали е допустимо лицата/ дали да бъдат лъгани/ Наблюдението се използва само за сегашни събития, а не за минали и настоящи събития. Недостатък при ограничен брой хора но е важно, че е по ефикасно, защото обхваща по дълъг период от време. В зависимост от целта при организиране, предварително се определя какви обекти или лица ще се наблюдават, в кои дни и часове, от кои наблюдатели и т.н. Всичко това наричаме сценарий за изпълнение. По време на наблюдението за фиксиране на получените данни се водят дневник или протокол, който по късно се подлага на анализ.

При самонаблюдението обекта не е навън, а е в самия субект и той е наблюдателят. Има два варианта на самонаблюдение: непосредствено или лично при което самият субект анализира сам своите преживявания и постъпки. Самонаблюдателят да има квалификация и дали може достатъчно обективно да се отнесе с това. Когато субекта който е обект на изследване разказва за своите преживявания и условията при които са възникнали.


Други реферати:
Концепцията С-В (същност - взаимодействие)
Математика
Математиката през вековете
Методически похвати и интелектуални методи при обучението по Математика в 5 клас
Права линия в равнина


Изтегли рефератаПрава линия в равнина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия