Методи за набиране на информация

дори тип общество или култура. Според същия автор има два основни повода, две причини за подобна изследователска стратегия: първо, като начин за проверка на хипотези, което до сега се пренебрегва. В този случай насочването на вниманието към един обект дава много по-големи възможности за задълбочаване на наблюдението, конкретни изводи и заключения. Втория повод е свързан не с проверка, с генериране на хипотези и теории в процеса на самото изследване, което е характерно за качествените изследвания.

Характерна особеност на този вид изследвания е, че при тях не се използват стандартизирани изследователски методи и данните не се обработват със сложни статистически методи.

Важен момент от методологията на изследването на отделния случай съприкосновението, допирната точка с различни подходи и методи за изследване в социалните науки, някои от които имат продължителна история – феноменологията, херманевтиката, диалектиката, казуистиката, антропологията. В този процес се включват както отделни методи, например наблюдение, разговори, така и използване на теоретичен анализ, главно в процесите на изследването, не преди то да започне.

В отделните социални науки има различни примери и възможности да се прилага изследването на отделен случай като подход. В педагогическата област това са преди всичко поведенческите прояви на децата, най-често свързани с отклонения от нормите или временни неблагополучия. В литературата са описани също така различни случаи на приложение на подхода под формата на педагогически дневници, записки, импресии, при животоописания на бележити учени-педагози и дейци на образованието, при представяне на случай от съдебната практика, дори при разглеждане на различни образователни програми и проекти за образователни реформи.

Друг вид неекспериментално изследване е оценяващото. Използва се за оценка на ефектите от реализиращите дейности. Първо, да се установи дали са постигнати целите и задачите на програмата. Второ, да се установи какъв е ефекта от реализирането на програмата.

Подобни са допитващите изследвания стават с допитване, с контакт между изследваните и изследователя. Съществуват и архивни изследвания. При тези изследвания няма контакт между изследваните и изследователя.

При упражняването на експериментални въздействия от съществено значение е спазването на определени етични правила, които най-общо се отнасят до планирането на такива въздействия, които няма да нанесат невъзвратими последици за психичното здраве на изследваните лица.


Други реферати:
Анализ на краткотрайните активи
Финансов анализ
Анализ на финансовия резултат на фирма Трейд 7 ООД
Бедността на населението
Национална стратегия за регионално развитие


Изтегли рефератаНационална стратегия за регионално развитие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия