Методи за оценка на сеизмичните въздействия върху площадки на отговорни съоръжения

12. Методи за оценка на сеизмичните въздействия върху площадки на отговорни съоръжения (АЕЦ, язовирни стени, ВЕЦ, ТЕЦ и т.н.), отчитащи реализация на сеизмичната енергия на земната повърхностНормативни документи за строителство в земетръсни райони.


Норми за проектиране на сгради и съоръжемия в земетръсни райони, 1987. Нормативна база за проектиране и строителство 2 02 04. КТСУ при МС и БАН, Издателски център Строителство и Архитектура, София, 68 с. (с карта-приложение “Сеизмично райониране на България за период 1000 години” в М 1:1000000).

Нормите (БН87) определят изискванията, който трябва да се спазват при проектирането на жилищни, обществени, промишлени, транспортни, селскостопански, хидротехнически и енергиини сгради и съоръжения, които се строят в земетръсните райони на България. Съгласно чл.1./1/ те не се прилагат за строителните конструкции на атомни централи и за съоръженията за производство и съхранение на силно токсични летливи и течни вещества .

БН87 предвиждат необходимите мерки за предпазване на строителните конструкции (без обзавеждането и технологичното оборудвана) от повреди, които могат да бъдат причина за разрушение на сградите и съоръженията или на техни части. Те допускат поява на повреди в конструкциите, които не са опасни за живота на хората, за съхраняването на ценни машини и съоръжения и които няма да причинят прекъсване на дейността на жизнено важни за страната стопански и обществени организации.

Строителните площадки в земетръсните райони се категорирират в зависимост от почвените условия, съгласно дадената в БН87 таблица 1. Счита се, че благоприятни в сеизмично отношение са почвите от I и II група (скални, полускални, чакълести и плътни материали) при ниво на подпочвените води от 4 m и повече под нивото на терена. Към неблагоприятните или малко пригодни за строеж терени в земетръсните райони се отнасат: силно изветрели участъци; стръмни терени с наклон над 1:3, включително скални, ако в тях има неблагоприятно разположени повърхнини на хлъзгане (пукнатини, тектонски нарушения и др.); терени с карст и обвали или намиращи се в зони на минни галерии; терени, разположени непостредствено до нескални скатове; водонаситени, тинести и заблатени почви. Непригодни за строеж в земетръсни райони са: терени с активни или пасивни свлачища, ако не са предварително укрепени; терени с активни разломи. Не се допуска строителство върху терени, за които чрез микросеизмично райониране е доказано, че имат сеизмичен коефициент Кс³0.4, с изключение на спомагателни, животовъдни и други второстепенни по-важност сгради (сгради от категория В, без язовирните стени).

Условията за непригодност за строеж в земетръсни райони(терени с активни и пасивни свлачища, ако не са предварително укрепени; терени с активни разломи) почти напълно се покриват с критериите на МААЕ за непригодност на площадка за строителство на атомни централи (липсват условията за слягане и втечняване на почвата). По-широк анализ изисква условието за активните разломи, т.е.


Други реферати:
Развитие на българското музикално изкуство през Възраждането
Рихард Вагнер-творчески облик и идеи Летящият Холандец
Скрябин, новаторството в творчеството му
Реферат за Жорж Бизе
Приложение на музикалната терапия при лица с аутизъм и умствена изостаналост


Изтегли рефератаПриложение на музикалната терапия при лица с аутизъм и умствена изостаналост - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия