Методи за оценяване на потреблението на краткотрайните активи

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

Методите за оценяване потреблението на краткотрайни активи са също елемент на организацията на счетоводството. Основно това са стоковоматериалните запаси на предприятието във формата на стоки, материали, продукция и други подобни. Прилагането на такива методи се налага от възприемането на историческата цена като отчетна при придобиването на активите, но тази цена е динамична, тъй като това е пазарната цена, а е известно че те се менят често. Това означава, че различни партиди, постъпващи в предприятието стоковоматериални ценности от един и същ вид, например плат ще бъдат отразени по различни цени.

Тогава възниква въпросът по каква цена да бъде отразено потреблението на тези активи при калкулирането на производствената себестойност. В практиката са регламентирани 4 метода, чрез които потребените активи да се калкулират в себестойността. Това са методите : първа входяща и първа изходяща FIFO ( first input first output)

Следващият метод е метод на конкретно определена стойност

Третият е методът на средно претеглена цена или себестойност

4-ят метод е LIFO .

Първите три метода се наричат препоръчителни, а последният (ЛИФО) – допустим алтернативен метод. Сред първите 3 метода предимство се дава на метода Конкретно определена стойност. Той обаче е приложим само, когато потреблението на стоковоматериалните запасиможе да се обвърже с тяхното физическо постъпване и с конкретни партиди изделия.

Следващият метод – ФИФО – оценяването на разхода на суровина, материал, се извършва по реда на постъпването и изчерпването на партидите.

Методът на среднопретеглената цена или себестойност.


Други реферати:
Отчет за проведен стаж
Петдневен туристически маршрут-Варна-Шумен-Русе-Велико Търново-Габрово
Предприемачество в туризма
Развитие на туризма
Отношение на местното население към туризма в една развита дестинация-случаят Уайкики


Изтегли рефератаОтношение на местното население към туризма в една развита дестинация-случаят Уайкики - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия