Методически анализ

I. Урочна тема:

"Гледните точки за човека в "Песен за човека" от Никола Вапцаров

II. Вид на урока:

Урок за нови знания и интерпретация на лирически художествен текст.

III. Цели и задачи на урока:

Осъзнаването на спецификата на художествения текст като такъв.

Осмислянето на символиката в художествена творба - оразличаване на значение и смисъл.

Развиване на умения за изказване и защитаване на собствено мнение.

Обвързнане на структура и смисъл - разчитане на проблемите в текста.

IV. Характеристика на класа:

Наблюдаваният клас е първият випуск, приет с тест и преразказ, поради тази причина му е трудно да се ориентира при интерпретацията на произведението. С известни изключения, класът има слабо умение да влиза в диалог с текста. Основният проблем на учениците е ословесяването на мислите им.

V. Ход на урока:

1. Встъпителна ситуация:

Този урок е вторият върху поемата "Песен за човека" от Никола Вапцаров. Учителят ясно поставя целите и задачите за часа. По време на урока ще се разгледат всички гледни точки за човека и чрез тяхното тълкуване ще се извлече основната идея на творбата. Интерпретацията на основната тема ще се осъществи като се вземат пред вид смисловите внушения на:


Други реферати:
Предмет, метод и инструментариум на Управленското счетоводство
Правни, данъчни и счетоводни аспекти на непаричните вноски
Хармонизация на счетоводната отчетност с МСС
Финансово-управленски съображения, свързани с избора на вид акции, предназначени за емисия
Същност и значение на стопанската отчетност


Изтегли рефератаСъщност и значение на стопанската отчетност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия