Методика на разработване на курсова работа-Туристически ресурси на община Габрово

Методика на разработване на курсова работа

на тема

Туристически ресурси на избрана община в България


1.Кратко описание на факторите и условията за развитие на туризма в общината

1.1.Географско положение

- природно-географско положение(местоположение,големина,граници);

- туристико- географско положение(местоположение по отношение на основните туристически потоци);

- транспортно- географско положение(спрямо основни транспортни коридори,магистрали,линии и др.)

1.2Екологични фактори (състояние на околната среда за развитие на туризъм;наличие на източници на замърсяване ограничаващи туризма)

1.3Социално-икономически фактори

- демографски условия(брой,гъстота,разположение,заетост в сектора на услугите,в частност в туризма; селищна мрежа-степен на изграденост, условия за градски и селски туризъм)

- туристическа инфраструктура-информационни центрове;основни туристически направления;географски маршрути;екопътеки;табели на различни езици и др.

- транспортна инфраструктура(възможности за автомобилен,железопътен,въздушен,воден транспорт)-пътища с добри технически показатели;големи гари,летища,пристанища; брой на туристите,използвали съответния вид транспорт.

1.4Управленски и организационни фактори (управленски структури, отговорни за развитието на туризма;значими фирми и организации,развиващи туризмът;общинска политика в туризма)

2Туристически ресурси

2.1.Природни туристически ресурси

- Релеф (характер на релефа-планини,хълмисти земи,равнини,низини;форми на релефа-върхове, плата, височини, скални феномени, пещери, каньоновидни речни долини, водопади, плажни ивици, най-посещаеми обекти; атрактивност на ландшафта-определя се от разнообразието и количеството на природните забележителности; ролята на релефа като климатообразуващ фактор-за благоприятен микроклимат на определени територии;релефът като фактор за развитие на транспорта-проходимост.

- Климат-климатични области-характеристика по отношение на сезонността, температура(средна годишна температура, зимни и летни температури, абсолютни максимални и минимални температури), валежи (вид, брой на дните с валежи, снеговалежи и средна продължителност на снежната покривка), влажността на въздуха (относителна и абсолютна влажност) и ветровете (посока, скорост, честота); неблагоприятни климатични явления-инверсии, град, бури, силни ветрове и др.

- Води (излаз на море с условия сърфинг, яхтинг и други водни спортове, както и за подводен риболов; реки със значение за туризма- брой, пълноводие, условия за водни спортове и други; езера- видове, брой на езерата с рекреативна стойност, температура на водата, разположение; влажни зони с туристическо значение, минерални води-извори със значение за балнеолечебния туризъм, термални извори;


Други реферати:
Дейности на ЕС за развитие
Дневен ред на институциите по отношение на европейската социална политика
Доклад за създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията
Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Европейския съвет за управлението на фондовете на ЕС в България
Европейска интеграция


Изтегли рефератаЕвропейска интеграция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия