Методология и организация на ЕИ

Методология и оргнизация на ЕИ

лекции

В информационния XXI-ви век по обясними причини все повече се увеличава ролята на различните емпирични социални изследвания като: социологическите, маркетинговите, икоиномическите, политическите, юридическите, социално-психичните, демографските и т.н. Резултатите от всички изследвания са необходими както за развитието на предметно-теоретичната област на дадена наука и за вземането на конкретни управленски решения за социалната практика. От тук произтичат високите изисквания за издигане на научното равнище и качеството на тези ЕИ. Всичко това предполага ЕИ да имат не само солидни теоретико-методологически и методически основи, но и гъвкава и ефективна организация. По този начин ясно се очертава главното предназначение на теоретико-методологическата част от работния проект на всяко изследване:

- да определим широчината и дълбочината на самия изследователен процес, на неговия предмет, обект и начини на протичане, за да се получат търсената емпирична информация и съответните емпирични знания.


Главното предназначение на организацията е да осигури и задвижи необходимите финансови, материално-технически, човешки и времеви ресурси, с които да превърне всеки такъв познавателен процес в една реална социална дейност. Организацията е предназначена да реазлизира програмата в съответствие с методиката на изследването в нейните две основни съставни части:

 • методика на извадката (n) , а на генералната съвкупност се бележи с N

 • методика на регистрацията (анкетите)

Следователно в крайна сметка организацията и финансирането са решаващите фактори за осигуряването на двете най-важни качества на информацията от ЕИ:

 • представителност

 • достоверност

За постигане на това свое предназначение организацията на всяко ЕИ задейства набора от своите основни елементи:

 1. финансово осигуряване (или бюджетиране на изследването)

 2. времеви график

 3. материално-техническо осигуряване

 4. подбор и подготовка на полеви екип

 5. процедури по събирането на емпиричните данни на терена

 6. помощ и контрол върху работата на полевия екип на терена

 7. проверка на въпросниците и другите носители на емпирични данни

 8. съгласуване и извършване на процедурите по обработка на данните

 9. разпределяне и съгласуване на усилията на изследователския екип по изготвянето и представянето на резултатите от изследването пред неговия възложител

Не само посочените елементи и предназначения на организацията, но и на конкретния изпълнител, опрделят и нейните специфични особености:


Други реферати:
Какъв трябва да бъде бъдещият предприемач в България
Конкурентна стратегия. Видове конкуренция и форми на сътрудничества между конкурентите
Концепции за иновационен мениджмънт в ХВП
Кроскултурен мениджмънт
Лидерство и власт


Изтегли рефератаЛидерство и власт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия